Charakteristika vzdělávacího programu

„Jsme rádi na světě“

Motto: „Nejlepším dárkem dítěte je čas, který mu věnujeme.“


V naší MŠ pracujeme podle vlastního vzdělávacího programu pro letošní školní rok s názvem „Díváme se kolem sebe“ , který je vypracován v souladu se RVP PV a obecně platnými předpisy. Program vychází z konkrétních podmínek a možností školy, potřeb dětí a požadavků rodičů. Je zaměřen na všestranný rozvoj dítěte, jeho učení a poznávání života prostřednictvím změn v přírodě během roku. Osvojením si základních hodnot, na nichž je založena naše společnost, je to návrat k národním tradicím a utvoření kladného vztahu k vlasti. Vychováváme a vedeme děti k samostatnosti. Pod vedením lidí, kteří mají osobnostní i profesionální předpoklady, chceme umožnit dětem prožít aktivní a radostné dětství, tím že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí ve společnosti kamarádů, dospělých a které bude přizpůsobeno jeho potřebám. Veškeré aktivity obsahují prvky hry, tvořivosti, podněcují zájem dětí poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti, přispívají k rozvoji schopnosti dítěte porozumět sobě i okolnímu světu, který ho obklopuje. Chceme předat děti do ZŠ samostatné, zvídavé, schopné komunikovat s učitelkou, s kamarády, s dostatečnou slovní zásobou, schopné spolupracovat. ŠVP je sestaven na 4 roky, se zaměřením na zvýšenou pohyb. Aktivitu, relaxační cvičení, sportovní a pohyb. činnosti. Pohyb je základní přirozenou potřebou dítěte, je spojen s vývojem tělesným, duševní i sociálním. K pohybu patří i zdravé dýchání, proto jsme do ŠVP zařadily projekt „Veselé pískání – zdravé dýchání, které povede zkušená p.uč. také prvky jógy jsou využívány pro zklidnění a relaxaci dětí. Jako dodatek ŠVP je považována část projektu „Přírodní zahrady“, který by měl být financován MŽP, pokud bude náš projekt vybrán. Také se snažíme o získání plakety „Přírodní zahrady“, kterou uděluje LIPKA všem, kteří požádají a splní podmínky pro přidělení. Doufáme, že tuto plaketu získáme ještě v letošním roce (září 2013).

Základní cíle předškolního vzdělávání

 • Usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu – posílení samostatnosti a schopnosti se rozhodovat
 • Upevnění zvídavosti a přirozené chuti poznávat – posílení zdravé sebedůvěry
 • Orientovat dítě k tomu, aby od útlého věku si osvojovalo základy klíčových kompetencí a získávalo tak předpoklady pro své celoživotní vzdělávání – poskytování prostoru k tvoření a rozvíjení představ
 • Doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů – zvýšení důvěry i zlepšení dovednosti v týmové práci, tolerance a úcty k druhým i k životnímu prostředí
 • Obohacovat denní program dítěte
 • Rozvoj celé osobnosti

Dlouhodobé cíle

 • Všestranné rozvíjení osobnosti každého dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby, zájmy a schopnosti, se zřetelem na celkový rozvoj v úzké součinnosti s rodinou

Vzdělávací cíl

 • Smyslem programu je rozvíjet prostřednictvím různých činností kladný vztah k sobě, k okolí a prostředí, ve kterém dítě žije a k přírodě. Cílem je vést děti k zodpovědnosti za svoje chování. Učí se poznávat a chápat, že lidská činnost může životní prostředí chránit, ale i ničit. V rámci programu chceme dát dětem možnost v přirozených situacích, ale zprostředkovaně poznávat okolí MŠ, sledovat rozmanitost přírody, prostřednictvím různých činností poznávat a pojmenovávat svět kolem sebe, chránit si své zdraví.

Hlavní pedagogický záměr

 • Vnímat dítě jako jedinečnou osobnost, která má své individuální i specifické potřeby a možnosti a jejich aktivitám vytvářet potřebné podmínky – možnost svobodné volby.
 • Vycházet ze znalostí dětí jejich aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní a sociální situace.
 • Každé dítě má právo být jiné, má potřeby rozvíjet a učit se svým tempem.
 • Dávat dětem možnost spoluúčasti na volbě i tvorbě programu, respektovat právo dítěte na neúčast nabízené činnosti – právo být pouze pozorovatelem.
 • Respektovat ped. zásady, povzbuzovat děti nesmělé, posilovat sebevědomí a pozitivně hodnotit každého, kdo pracuje na úrovni svého osobního maxima.
 • Podporovat u dětí iniciativu, tvořivost a vlastní fantazii.
 • Posilovat rozvoj pohybových schopností a dovedností.

Za plnění pedagogického záměru školy odpovídají všechny pedagogické pracovnice.

Cíle pro školní rok 2014/15

Další zlepšování materiálně technických podmínek pro výchovu dětí. Pozitivně podporovat rozvoj osobnosti dítěte a podílet se na jeho zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji. Vytvářet dobré předpoklady pro pokračování dalšího sebevzdělávání pedagogických pracovníků.

Metody a formy práce
Vzdělávání se uskutečňuje po celý den pobytu dětí v MŠ tj. při všech činnostech – využíváme situačních momentů, pozorování a uvědomění si individuálních zájmů a potřeb dítěte.Vycházíme ze znalosti jeho aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní a sociální situace. Vhodné metody jsou prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte. Tyto zážitky podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení a z poznání.
Uplatňovat budeme situační učení, založené na vytváření situací tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápe jejich smysl – praktické ukázky životních situací. Snažíme se do činností vtáhnout děti pomocí motivace nenásilnou formou. Využívat budeme spontánní sociální učení, založené na principu přirozené nápodoby, poskytovat vzory chování a postojů. Budeme uplatňovat aktivity (s prvky hry) spontánní i řízené učitelkou – didakticky zacílenou činností, která bude přímo či nepřímo motivovaná a bude v ní zastoupeno i záměrné učení. Toto vše probíhá většinou ve skupinkách, dle potřeby uplatňuje individuální přístup k dítěti, vše vzájemně provázané a vyvážené. Formy uskutečňujeme na základě integrovaných bloků, které nabízí obsah v přirozených souvislostech a vychází ze života kolem nás.

Vzdělávací obsah
je zpracován do 5 integrovaných bloků, (1 blok – dva měsíce, dále členěny na 14 denní témata, která prolínají všechny vzdělávací oblasti). Témata jsou rámcová, nastiňují cíle, záměry a stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky. Jsou zpracovány společně pro všechny věkové skupiny a konkrétní nabídka činností je zpracována na úrovni TVP, kde se přihlíží k věkovému složení a specifikům dané skupiny dětí. Současně s tím budou vstupovat do TVP dílčí projekty a doplňkové programy. Je brán zřetel na to, aby témata přispívala k rozvoji a učení dítěte v různých oblastech – biologické, psychologické i sociální. Okruhy pro plánované činnosti na sebe navazují a vzájemně se prolínají. Bude záležet na každé učitelce, jaký dá prostor k aktuálním podnětům, jak výběr témat a činností přizpůsobí věku a schopnostem dětí. Předpokládáme, že se děti budou těšit z témat a činností a své zážitky budou vyjadřovat pohybem, slovně, výtvarně, dramatizovat a improvizovat…

Zvolená témata a činnosti musí být dětem blízká s možností pozorování, manipulace a experimentů. Je třeba dát dětem příležitost k získání praktických zkušeností a informací všemi smysly. Součástí jsou i akce školní a mimoškolní, které cíleně doplňují, obohacují a zpestřují. Ve vzdělávacím obsahu jsou naplňovány klíčové kompetence a cíle z oblastí RVP.

1. blok: Budu mít nové kamarády…, Všechny barvy podzimu… (září , říjen)
2. blok: Listopad, listopad…, Vánoce jsou za dveřmi… (listopad, prosinec)
3. blok: Kdo jsem já a kdo jsi ty…, Zimní radovánky… (leden, únor)
4. blok: Svátky jara a tradice…, A co apríl?… (březen, duben)
5. blok: Maminko moje…, Děti mají svůj svátek…, Hurá prázdniny… (květen, červen)

Ekologie
V září 2013 jsme vypracovali dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu, který je zaměřený na ekologii a má název „Naše nové zážitky s ekologií“:
Již delší dobu máme pocit, že nám v MŠ něco chybí, a to je spojení s přírodou, které je u nás v sídlišti málo. Děti se setkávají s přírodou všude kolem sebe a i na sídlišti je pak škoda, že se tyto možnosti dále nevyužijí. Děti ve městě mají jistě menší možnosti setkávání se s přírodou jako děti na venkově. Proto jsme se rozhodli pro rozšíření ŠVP o oblast EVVO, která bude vhodným doplňkem ŠVP, který má jako hlavní cíl sportovní a pohybové aktivity. Oblastí, která se nejvíc těmto činnostem věnuje je „Dítě a jeho svět“, ze které budeme čerpat jak dílčí cíle, tak i očekávané výstupy.

Zaměříme se na :

 • pozorování živé a neživé přírody
 • drobné pěstitelské práce
 • péči o rostliny a živočichy
 • drobné práce při údržbě zahrady
 • drobné tvořivé dílničky s přírodním materiálem
 • třídění odpadu – jak se ekologicky chovat
 • vést děti k ochraně přírody a životního prostředí
 • pěstování bylinek s následným využitím ve školní kuchyni
 • péče o ptáky a starost o jejich potravu, pití, krmení v zimních měsících
 • Ke všem úkolům je také třeba, aby se vzdělávaly i učitelky, a proto učitelky začaly s přípravou již v loňském roce. Přihlásili jsme se do celostátní „Mrkvičky“ a využíváme vzdělávací programy z ekologického centra Lipka. Zapojili jsme se do „Recyklohraní“ a naším cílem je získat plaketu „Přírodní zahrady“, do které jsme se také přihlásili.

  Veškeré činnosti, které na zahradě probíhají, samozřejmě vyžadují podporu rodičů, které zveme na akce, často pořádané na školní zahradě. Proto je nutné, aby se i rodiče zapojili svou pomocí, a to na různých brigádách, které nám pomáhají o zahradu dobře pečovat.

  V budoucích letech by se nám líbilo mít na zahradě např. Tee – pee z rostlých stromků, přírodní hlediště, využití okapové vody pro malé jezírko, přírodní ozvučné nástroje, více ovocných stromů a keřů, krmítka pro ptáky a jiné…

  Všechny a další jiné možnosti jsou naší motivací a dlouhodobým cílem.


  Další podrobnosti o této problematice jsou k nahlédnutí ve Školním vzdělávacím programu.

  top