O naší škole

Zaměření školy

 • pohybové aktivity
 • ekologie
 • Nabídka aktivit

 • Sportík – 1. pololetí
 • Bruslení s Kometou – 5 lekcí
 • Plavání – 2. pololetí
 • Logopedická prevence
 • Základní charakteristika školy

  Mateřská škola je školou sídlištní. Provoz zahájila v říjnu roku 1983 a byla zřízena jako příspěvková organizace MČ Brno-Líšeň. Od roku 1994 je samostatným právním subjektem, jehož statutárním orgánem je ředitelka školy.

  Budova MŠ je účelová, trojtřídní s celodenním provozem, s vlastní kuchyní a součástí je i zahrada. Budova školy je dvoupatrová s přiměřeně velkými prostory, vnitřní prostředí je vstřícné, estetické a dostatečně podnětné, přizpůsobeno bezpečnosti, potřebám, aktivitám a počtu dětí. V přízemí se nachází kuchyň a jedna třída, v poschodí jsou třídy dvě.

  Zahrada navazuje na budovu školy. U přízemní třídy je terasa, která se při pěkném počasí denně využívá, součástí zahrady je mlhoviště, které lze využít v parných dnech k osvěžení. K zahradě přísluší dvě vyhrazené místnosti, z nichž jedna je využívána jako sklad sezonních hraček a ve druhé místnosti je hygienické zařízení a úschovna větších hraček a slunečníků. Zahrada je v provozu od počátku zřízení MŠ a po celou dobu byla plně využívána. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečností i hygienické normy dle platných předpisů týkajících se čistoty, teploty, osvětlení, vybavení nábytkem.

  V roce 2008 byla zahrada částečně zrekonstruována, tak aby děti mohly zahradu využívat k pohybovým a sportovním činnostem. Drobnými změnami a výsadbou jahod a malin, květinové skalky, ale také bylinek se snažíme o přírodní zahradu. Děti se tak mohou rostliny zalévat, plít, pěstovat a také pak výsledky své práce ochutnat. Vzrostlé stromy slouží ke hrám ve stínu a celkově se snažíme o to, aby zde děti mohly relaxovat a využívat zahradu k realizaci přirozeného pohybu a relaxace. Našemu záměru byla také uzpůsobená rekonstrukce zahrady v roce 2014, která byla byla provedená podle projektu Přírodní zahrada a byla hrazená z peněz MŽP.

  Zřizovatel finančně zajišťuje provozní náklady školy. Částečně se na úhradě provozních nákladů podílejí i rodiče zapsaných dětí placením školného, jehož výši určuje po dohodě se zřizovatelem ředitelka školy. Pro letošní rok je tato částka navýšena na 550.- Kč. V letošním roce je třeba žádat o navýšení finančních prostředků z důvodu 33 předškoláků, kteří neplatí školné. Magistrát města Brna – OŠMT zajišťuje mzdové náklady všech zaměstnanců, zabezpečuje finanční prostředky na vzdělání.

  Mateřská škola je umístěna uprostřed sídliště, mezi panelovými domy, v těsné blízkosti jsou travnaté plochy a veřejná hřiště i pískoviště, mírné kopečky, které využíváme k pobytu venku a v zimním období k sezónním sportovním činnostem. Sídliště je obklopeno lesem, který je vhodný k vycházkám – pozorování přírody, umožňuje nám tak i podporu zdraví dětí a naplňování programu zdravého životního stylu. Rovněž v blízkosti školy jsou obchodní centra – potraviny, květiny, zelenina, obchody s textilem, to vše přispívá k rozvíjení všech smyslů, poznávání, rozšíření vědomostí, seznamování s okolním světem.

  Materiálně – technické podmínky:
  MŠ se nachází v lokalitě městské části Brno – Líšeň, uprostřed sídliště, v blízkosti lesa. Jde o jednopatrovou budovu, ke které patří zahrada s řadou nových herních prvků, mateřská škola má tři třídy, které zahrnují hernu – slouží současně jako lehárna. Šatnu, sociální zařízení, kuchyňku k výdeji stravy, šatna i umývárna je řešena tak, aby byl zajištěn bezpečný dohled nad dětmi, jednotlivá WC jsou oddělena, aby poskytovala dětem intimitu. Jedna třída je umístěna v přízemí a dvě v patře. Vstupní vestibul, chodby, šatny, třídy jsou využívány pro výstavky dětských prací a výrobků. V šatnách jsou informační tabule pro rodiče. Součástí mateřské školy je i školní kuchyně, umístěna v přízemí budovy. Škola má dostatečné prostory, vybavení hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídající počtu dětí a je dle potřeby a možností obměňováno a doplňováno. Vnitřní prostory mateřské školy splňují podmínky podle platných předpisů (čistotu, vlhkost vzduchu, osvětlení…)

  Záměry:
  Uvnitř budovy je třeba dalších oprav, jako je dokončení elektroinstalace v kuchyni, oprava obkladů a dlažeb v kuchyni, nové lina v třídách, opravy zárubní a dveří atd., dle požadavků na opravu předaných na správu majetku ÚMČ Líšeň. Dále by bylo třeba dovybavit třídy nábytkem ve stejném stylu, aby třída působila esteticky a vyměnit lehátka na odpolední odpočinek.

  Charakteristika tříd:
  V mateřské škole jsou tři věkově smíšené třídy s celodenním provozem, (3-7leté včetně dětí se školním odkladem) s počtem 28 dětí ve všech třídách.

  Třídy jsou prostorné, světlé, okna jsou vybavena žaluziemi. Účelný nábytek umožňuje tvorbu hracích koutků pro děti, židličky a stolečky jsou ve třech velikostech. Místnost, kterou děti využívají, dává svojí velikostí i prostorem možnosti k všestranným hrám i činnostem dětí a rozvoji jejich osobnosti. Hračky a doplňky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Ve všech třídách je prioritou dlouhodobý, adaptační program, kdy se děti učí začlenit se do kolektivu vrstevníků a postupně, ve spolupráci s rodiči, si osvojovat základní hygienické dovednosti, návyky a sebeobsluhu, rozvoj řeči – slovní zásoby, pohybové dovednosti, výtvarné a pracovní činnosti. Do programu je zařazována práce s keramickou hlínou – děti vyrábí keramické výrobky, které po vypálení dozdobí. Klademe důraz na samostatnou práci dětí a rozvoj fantazie při práci s jiným materiálem. Pro pohybově nadané děti nabízíme „Sportíkovu akademii“, kdy děti cvičí pod vedením trenérů v tělocvičně TJ Sokol Juliánov. Ve 2. pololetí pak nabízíme plavání, které organizuje p. Hašková v bazénu na Kraví Hoře. Během roku se konají návštěvy divadelních představení, vystoupení kouzelníka a jiné programy zaměřené na rozvoj vědomostí a znalostí. Nabízíme standardní i nadstandardní péči o všechny děti naší MŠ.

  V roce 2016/17 jsme zavedli společnou oslavu narozenin dětí. Toto se nám velmi osvědčilo a pokračujeme v dalších školních letech. Každá třída oslaví se svými oslavenci 15. nebo některý den, jak to bude vycházet, když bude sobota nebo neděle. Rodiče oslavenců mohou přinést pouze jeden pytlík bombonků. Pokud by rodiče chtěli, je možné děti vyfotit a poslat fotku na email. Seznam oslavenců v daném měsíci je ve vstupní chodbě MŠ spolu s malým dárečkem.

  Další podrobnosti o této problematice jsou k nahlédnutí ve Školním vzdělávacím programu.

  top