O naší škole

Základní charakteristika školy

Mateřská škola je školou sídlištní. Provoz zahájila v říjnu roku 1983 a byla zřízena jako příspěvková organizace MČ Brno-Líšeň. Od roku 1994 je samostatným právním subjektem, jehož statutárním orgánem je ředitelka školy.

Budova MŠ je účelová, trojtřídní s celodenním provozem, s vlastní kuchyní a součástí je i zahrada. Budova školy je dvoupatrová s přiměřeně velkými prostory, vnitřní prostředí je vstřícné, estetické a dostatečně podnětné, přizpůsobeno bezpečnosti, potřebám, aktivitám a počtu dětí. V přízemí se nachází kuchyň a jedna třída, v poschodí jsou třídy dvě.

Zahrada navazuje na budovu školy. U přízemní třídy je terasa, která se při pěkném počasí denně využívá, součástí zahrady je mlhoviště, které lze využít v parných dnech k osvěžení. K zahradě přísluší dvě vyhrazené místnosti, z nichž jedna je využívána jako sklad sezonních hraček a ve druhé místnosti je hygienické zařízení a úschovna větších hraček a slunečníků. Zahrada je v provozu od počátku zřízení MŠ a po celou dobu byla plně využívána. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečností i hygienické normy dle platných předpisů týkajících se čistoty, teploty, osvětlení, vybavení nábytkem.

V roce 2008 byla zahrada částečně zrekonstruována, tak aby děti mohly zahradu využívat k pohybovým a sportovním činnostem. Drobnými změnami a výsadbou jahod a malin, květinové skalky, ale také bylinek se snažíme o přírodní zahradu. Děti se tak mohou rostliny zalévat, plít, pěstovat a také pak výsledky své práce ochutnat. Vzrostlé stromy slouží ke hrám ve stínu a celkově se snažíme o to, aby zde děti mohly relaxovat a využívat zahradu k realizaci přirozeného pohybu a relaxace. Našemu záměru byla také uzpůsobená rekonstrukce zahrady v roce 2014, která byla byla provedená podle projektu Přírodní zahrada a byla hrazená z peněz MŽP.

Zřizovatel finančně zajišťuje provozní náklady školy. Částečně se na úhradě provozních nákladů podílejí i rodiče zapsaných dětí placením školného, jehož výši určuje po dohodě se zřizovatelem ředitelka školy. Pro letošní rok je tato částka navýšena na 550.- Kč. V letošním roce je třeba žádat o navýšení finančních prostředků z důvodu 33 předškoláků, kteří neplatí školné. Magistrát města Brna – OŠMT zajišťuje mzdové náklady všech zaměstnanců, zabezpečuje finanční prostředky na vzdělání.

Mateřská škola je umístěna uprostřed sídliště, mezi panelovými domy, v těsné blízkosti jsou travnaté plochy a veřejná hřiště i pískoviště, mírné kopečky, které využíváme k pobytu venku a v zimním období k sezónním sportovním činnostem. Sídliště je obklopeno lesem, který je vhodný k vycházkám – pozorování přírody, umožňuje nám tak i podporu zdraví dětí a naplňování programu zdravého životního stylu. Rovněž v blízkosti školy jsou obchodní centra – potraviny, květiny, zelenina, obchody s textilem, to vše přispívá k rozvíjení všech smyslů, poznávání, rozšíření vědomostí, seznamování s okolním světem.

Materiálně – technické podmínky:
MŠ se nachází v lokalitě městské části Brno – Líšeň, uprostřed sídliště, v blízkosti lesa. Jde o jednopatrovou budovu, ke které patří zahrada s řadou nových herních prvků, mateřská škola má tři třídy, které zahrnují hernu – slouží současně jako lehárna. Šatnu, sociální zařízení, kuchyňku k výdeji stravy, šatna i umývárna je řešena tak, aby byl zajištěn bezpečný dohled nad dětmi, jednotlivá WC jsou oddělena, aby poskytovala dětem intimitu. Jedna třída je umístěna v přízemí a dvě v patře. Vstupní vestibul, chodby, šatny, třídy jsou využívány pro výstavky dětských prací a výrobků. V šatnách jsou informační tabule pro rodiče. Součástí mateřské školy je i školní kuchyně, umístěna v přízemí budovy. Škola má dostatečné prostory, vybavení hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídající počtu dětí a je dle potřeby a možností obměňováno a doplňováno. Vnitřní prostory mateřské školy splňují podmínky podle platných předpisů (čistotu, vlhkost vzduchu, osvětlení…)

Záměry:
Uvnitř budovy je třeba dalších oprav, jako je dokončení elektroinstalace v kuchyni, oprava obkladů a dlažeb v kuchyni, nové lina v třídách, opravy zárubní a dveří atd., dle požadavků na opravu předaných na správu majetku ÚMČ Líšeň. Dále by bylo třeba dovybavit třídy nábytkem ve stejném stylu, aby třída působila esteticky a vyměnit lehátka na odpolední odpočinek.

Charakteristika tříd:
V mateřské škole jsou tři věkově smíšené třídy s celodenním provozem, (3-7leté včetně dětí se školním odkladem) s počtem 28 dětí ve všech třídách.

Třídy jsou prostorné, světlé, okna jsou vybavena žaluziemi. Starší, ale účelný nábytek umožňuje tvorbu hracích koutků pro děti, židličky a stolečky jsou ve třech velikostech. Místnost, kterou děti využívají, dává svojí velikostí i prostorem možnosti k všestranným hrám i činnostem dětí a rozvoji jejich osobnosti. Hračky a doplňky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Ve všech třídách je prioritou dlouhodobý, adaptační program, kdy se děti učí začlenit se do kolektivu vrstevníků a postupně, ve spolupráci s rodiči, si osvojovat základní hygienické dovednosti, návyky a sebeobsluhu, rozvoj řeči – slovní zásoby, pohybové dovednosti, výtvarné a pracovní činnosti. Ve třídě motýlků je zařazována práce s keramickou hlínou. Ve třídě Sluníček pod vedením paní učitelky probíhá projekt “zdravé dýchání – veselé pískání“ hra na zobcovou flétnu. MŠ nabízí i výuku angličtiny, kterou vede zkušená p. učitelka. Pro pohybově nadané děti nabízíme „Sportíkovu akademii“, kdy děti cvičí pod vedením trenérů v tělocvičně TJ Sokol Juliánov. Ve 2. pololetí pak nabízíme plavání, které organizuje p.Hašková v bazénu na Kraví Hoře. Během roku se konají návštěvy divadelních představení, vystoupení kouzelníka a jiné programy zaměřené na rozvoj vědomostí a znalostí. Nabízíme standardní i nadstandardní péči o všechny děti naší MŠ.

Další podrobnosti o této problematice jsou k nahlédnutí ve Školním vzdělávacím programu.

top