Režim dne_OLD

Organizace dne je dána rámcově, podle potřeb, podmínek a okolností ji lze upravovat a měnit. Naší snahou je dostatečně pružný režim dne, který reaguje na individuální potřeby každého dítěte. Snažíme se o vyvážený poměr spontánních a řízených činností, dětem chceme umožnit potřebné zázemí, klid, bezpečnost i soukromí. Rodiče po vzájemné dohodě mají možnost přivést dítě podle svých potřeb, všichni zaměstnanci reagují na individuální potřeby dětí, vytváříme podmínky pro individuální i skupinovou práci. Děti mají možnost účastnit se činnosti dle vlastní volby, usilujeme, abychom děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování a umožňujeme jim pracovat svým tempem. Stanoveným režimem je zajištěn pravidelný denní řád, který je flexibilní, umožňuje organizaci během dne přizpůsobit k neplánovaným situacím v mateřské škole. Mimoškolní sportovní aktivity probíhají dopoledne (Sportík v prvním pololetí a Plavání ve druhém pololetí), nadstandardní aktivity (Zdravé dýchání – veselé pískání, angličtina a keramická dílnička) probíhají odpoledne. Na kroužek je doporučený minimální počet 15 dětí, jinak projekt není možné zajistit kvalifikovaným pedagogem. Nepřekračujeme doporučené počty dětí.

Záměry: Nezatěžovat neúměrně dětský organizmus.

Kdy máme „otevřeno“:

  • od 6:30 do 16:30
  • v 8:15 se uzamyká z bezpečnostních důvodů vchod
  • od 12:15 do 12:30 – vyzvedávání dětí po obědě – třída Sluníček a Dráčků
  • od 12:30 do 12:45 – vyzvedávání dětí po obědě – třída Motýlků
  • od 15:00 do 16:30 – odpolední vyzvedávání dětí

Dle potřeb rodičů a po předchozí dohodě s učitelkou je možné vodit a vyzvedávat dítě i mimo stanovenou dobu.

Režim dne v mateřské škole – školní rok 2014/2015

SLUNÍČKA Pokud je plánovaná kulturní nebo jiná mimoškolní akce s dětmi, režim dne je variabilně upravován tak, aby byly zachovány doporučené intervaly mezi jídly.
6.30-7.00 Scházení a volné hry všech časně přicházejících dětí ve třídě Motýlků.
7.00 Děti odchází se svoji učitelkou do třídy Sluníček.
7.00-8.10 Přecházejí děti s pí. učitelkou do své třídy, kde probíhají hry a činnosti podle přání dětí. V průběhu her si dítě může zvolit i výtvarné, hudební, pracovní i manipulační činnosti, může využít vyhrazený prostor pro pohybové vyžití s náčiním, na nářadí. Učitelka vždy dbá na bezpečnost dětí. Učitelka využívá nahodilé situace k opakování, ověřování , procvičování znalostí dětí- individuálně nebo skupinově. Vždy ale respektujeme zájem dítěte. V této části dne můžeme dítě nenásilně motivovat k činnosti, kterou jsme pro děti naplánovaly.
8.10-8.35 Komunitní kruh (může být i po svačince), pohybové činnosti,- učitelka nenásilně motivuje k pohybu, kdo se nezapojí, může si dohrávat nebo se dívat, v této pohybové chvilce je proběhnutí – rušná část, v závěru zklidnění chůzí nebo klidnou pohybovou hrou, tanečkem, děti se seznamují se zdrav. relaxací, uvolňovacími cviky
8.45-9.05 Svačina.
9.05-9.30 Po jídle se jde každé dítě samostatně umýt, může si dokončit rozehranou hru nebo se zapojit do řízené činnosti s učitelkou, při které děti buď získávají nové poznatky, opakují, procvičují, prvořadý je vždy zájem dětí.
9.30-11.30 Hygiena, příprava na pobyt venku nebo na školní zahradě. Po příchodu z venku příprava na oběd, hygiena.
11.45-12.15 Oběd.
12.15-12.30 Hygiena, převlékání do pyžamka, společný poslech pohádky, ukolébavky, apod. nespavé děti si chvíli odpočinou na lehátku.
12.30-14.30 Postupné vstávání, hygiena, otužování, po převlečení si mohou ve vyhrazeném prostoru vybrat nehlučnou činnost (hru, stavebnici, kreslení), tak, aby nerušily spící děti. Zde je čas na individuální práci s dětmi.
14.45-15.00 Svačina.
15.00-16.00 Hygiena, po svačině si děti hrají, učí se, pracuji ve skupinách, v letních měsících pak využívají školní zahradu.
Od 16.00 Děti odcházejí do třídy Dráčků.
DRÁČCI Pokud je plánovaná kulturní nebo jiná mimoškolní akce s dětmi, režim dne je variabilně upravován tak, aby byly zachovány doporučené intervaly mezi jídly.
6.30-7.15 Scházení a volné hry všech časně přicházejících dětí ve třídě Motýlků.
7.15 Děti odchází se svoji učitelkou do třídy Dráčků.
7.15-8.10 Přecházejí děti s pí. učitelkou do své třídy, kde probíhají hry a činnosti podle přání dětí. V průběhu her si dítě může zvolit i výtvarné, hudební, pracovní i manipulační činnosti, může využít vyhrazený prostor pro pohybové vyžití s náčiním, na nářadí. Učitelka vždy dbá na bezpečnost dětí. Učitelka využívá nahodilé situace k opakování, ověřování , procvičování znalostí dětí- individuálně nebo skupinově. Vždy ale respektujeme zájem dítěte. V této části dne můžeme dítě nenásilně motivovat k činnosti, kterou jsme pro děti naplánovaly.
8.10-8.35 Komunitní kruh (může být i po svačince), pohybové činnosti,- učitelka nenásilně motivuje k pohybu, kdo se nezapojí, může si dohrávat nebo se dívat, v této pohybové chvilce je proběhnutí – rušná část, v závěru zklidnění chůzí nebo klidnou pohybovou hrou, tanečkem, děti se seznamují se zdrav. relaxací, uvolňovacími cviky
8.45-9.05 Svačina.
9.05-9.30 Hygiena, dítě si může dokončit rozehranou hru, nebo se zapojit do řízených činností s učitelkou, při které buď získávají nové poznatky, opakují, procvičují, prvořadý je vždy zájem dětí.
9.30-11.30 Hygiena, příprava na pobyt venku nebo na školní zahradě. Po příchodu z venku příprava na oběd, hygiena.
11.45-12.15 Oběd.
12.15-12.30 hygiena, převlékání do pyžamka, společný poslech pohádky, četba apod. Nespavé děti si chvíli odpočinou na lehátku.
12.30-14.30 Postupné vstávání, hygiena, otužování, po převlečení si mohou ve vyhrazeném prostoru vybrat nehlučnou činnost (hru, stavebnici, kreslení), tak, aby nerušily spící děti. Zde je čas na individuální práci s dětmi.
14.45-15.00 Svačina.
15.00-16.30 Hygiena, po svačině si děti hrají, učí se, pracuji ve skupinách, v letních měsících pak využívají školní zahradu.
MOTÝLCI Pokud je plánovaná kulturní nebo jiná mimoškolní akce s dětmi, režim dne je variabilně upravován tak, aby byly zachovány doporučené intervaly mezi jídly.
6.30-8.20 Scházení a volné hry všech přicházejících dětí (děti odchází do tříd v 7.00 a v 7.15). Volné hry a činnosti podle výběru dětí. Celými hrami prolíná individuální přístup k dítěti, učitelka respektuje volbu herních činností ve skupince nebo samostatně, dbá na bezpečnost dětí, vhodně využívá nahodilých situací k opakování nebo seznamování – se skupinkou nebo individuálně, podle zájmu dětí. V průběhu her je zařazována pohybová, hudební, výtvarná nebo manipulační činnost dětí, podle nabídky a chuti dítěte, může nenásilně motivovat k činnosti, kterou s dětmi plánuje.
8.20-8.45 Komunitní kruh (může být i po svačince), příprava na pohybové činnosti – učitelka nenásilně motivuje děti k pohybu, kdo se nezapojí, může si dohrávat nebo se dívat a učitelka individuálním přístupem dítě do cvičení zapojí. Děti se postupně seznamují se zdravotní relaxací, cviky i s prvky jógy. Hygiena, příprava na svačinu.
9.00-9.15 Svačina.
9.15-9.30 Hygiena, nasvačené děti po umytí si mohou dohrávat, po svačině učitelka nabídne dětem činnost, při které děti buď opakují nebo získávají nové poznatky, procvičují, vždy je prvořadý zájem dětí.
9.45-11.45 Hygiena, příprava na pobyt venku, vlastní pobyt venku (za příznivého počasí, hry na školní zahradě). Po příchodu z venku – sebeobsluha, hygiena.
12.00-12.30 Oběd.
12.30-12.45 Hygiena, příprava na odpočinek, převlékání do pyžamek.
12.45-14.30 Poslech pohádky, krátký odpočinek. Pokud se dítě probudí dříve samostatně vstane, otužování, hygiena, klidná hra do vstávání ostatních dětí, individuální práce s předškoláky, v letních měsících využíváme školní zahradu.
14.45-15.00 Svačina.
15.00-15.30 Volné hry dětí, děti se učí pracovat ve skupinách. V letních měsících odchází na školní zahradu.
od 15.30 Děti přecházejí do třídy Dráčků (v letních měsících jdou děti na školní zahradu), odkud se rozcházejí domů.
top