Školní vzdělávací program

MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, SYNKOVA 24, příspěvková organizace

Čj. MS 143a/2007, aktualizace k 1.9.2013,
Čj. MS 235/2016-inovace k 1.9.2016

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

pro předškolní vzdělávání

„Jsme rádi na světě“

Motto: „Každé dítě může být úspěšné.“


Platnost: od 1.9.2016 do 31.8. 2018
Projednáno na pedagogické radě: 30.8.2016
Účinnost od: 1.9.2016
Aktualizováno: 1.9.2017

———————————————————————————————————————————————————————–

ŠVP mateřské školy vychází z analýz podmínek MŠ. Program je vypracován na základě evaluace školy. Zpracování vychází ze závěrů hodnocení jednotlivých tříd, které zpracovávají učitelky na základě diagnostik. Ředitelka školy a kolektiv pedagogických pracovnic MŠ se zajímá o problematiku hodnocení a využívají ji k evaluaci. Účinnost ŠVP je plánovaná na tříleté období (od září 2016 do srpna 2018), s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti, nebo vzniklé nabídky a potřeby.

I. Prezentační část

Identifikační údaje o škole

Název právnické osoby: Mateřská škola, Brno, Synkova 24, příspěvková organizace,
Sídlo: Synkova 24,
628 00 Brno
Zřizovatel: Statutární město Brno
Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2
628 00, Brno
E-mail: info@mssynkova.cz
Ředitelka: Věra Tihlaříková
Právní forma: příspěvková organizace
Telefon: +420 544 210 126
+420 737 604 999 – školní kuchyně
+420 702 104 433 – služební telefon – ředitelka
+420 608 610 571 – privátní telefon – ředitelka
Kapacita školy: 84 dětí
Kapacita kuchyně: 120 jídel
Kolektiv MŠ: je složen z 6 pedagogických pracovnic
Provozní: školnice a uklízečka
Součástí MŠ je školní kuchyně: vedoucí ŠK, vedoucí kuchařka a pomocná kuchařka
Provoz MŠ: 6.30-16.30hod.

Anotace školy

Základní charakteristika školy:
Provoz mateřské školy byl zahájen v říjnu 1983. Mateřská škola je zřizována obecním úřadem v Líšni. Od roku 1994 je samostatným právním subjektem, jehož statutárním orgánem je ředitelka školy. Mateřská škola prošla v roce 2015 celkovou rekonstrukcí. Opravy jsou neustále dokončovány, protože byly nekvalitě provedené. Budova MŠ zůstává účelová, trojtřídní s celodenním provozem, s vlastní kuchyní a součástí je i zahrada v přírodním stylu, zbudovaná na základě projektu MŽP, kterou stále vylepšujeme. Budova školy je jednopatrová s přiměřeně velkými prostory, vnitřní prostředí je vstřícné, estetické a dostatečně podnětné, přizpůsobeno bezpečnosti, potřebám, aktivitám a počtu dětí. V přízemí se nachází školní kuchyně, ta byla z rekonstrukce vyjmuta, ale kuchyně by opravu nutně potřebovala. V budově školy je třída v přízemí, v poschodí jsou třídy dvě. Zahrada vhodně navazuje na budovu školy, v přízemní u třídy je terasa, která se při pěkném počasí denně využívá, součástí zahrady je mlhoviště, které je po rekonstrukci využíváno hlavně v horkých letních dnech. K zahradě přísluší dvě vyhrazené místnosti, z nichž jedna je využívána jako sklad sezonních hraček a ve druhé místnosti je hygienické zařízení a úschovna větších hraček, dětských „odrážedel“ a koloběžek. Zahrada je v provozu od počátku zřízení MŠ a po celou dobu byla plně využívána, rekonstrukce a opravy však probíhaly průběžně. V roce 2008 byla zahrada částečně zrekonstruována, další opravy a projekt „zahrady v přírodním stylu“, zbudovaná na základě projektu MŽP roce 2014. Vzrostlé stromy slouží ke hrám ve stínu a celkově se snažíme o to, aby zde děti mohly relaxovat a využívat zahradu k realizaci přirozeného pohybu a relaxace, pozorovat růst rostlin, pečovat o rostliny a sbírat ovoce a zeleninu.
Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní i hygienické normy dle platných předpisů týkajících se čistoty, teploty, osvětlení, vybavení nábytkem. Zřizovatel finančně zajišťuje provozní náklady školy. Částečně se na úhradě provozních nákladů podílejí i rodiče zapsaných dětí placením školného, jehož výši určuje po dohodě se zřizovatelem ředitelka školy. Pro letošní rok je částka stanovena na 550.- Kč. Magistrát města Brna – OŠMT zajišťuje mzdové náklady všech zaměstnanců, zabezpečuje finanční prostředky na vzdělání.

Okolí MŠ:
Mateřská škola je umístěna uprostřed sídliště, mezi panelovými domy, v těsné blízkosti jsou travnaté plochy a veřejná hřiště i pískoviště, mírné kopečky, které využíváme k pobytu venku a v zimním období k sezónním sportovním činnostem. Sídliště je z části obklopeno lesem, který je vhodný k vycházkám – pozorování přírody, umožňuje nám tak i podporu zdraví dětí a naplňování programu zdravého životního stylu s prvky ekologické výchovy. Rovněž v blízkosti školy jsou obchodní centra – potraviny, drogerie, zdravé potraviny, pošta, to vše přispívá k rozvíjení všech smyslů, poznávání, rozšíření vědomostí, seznamování s okolním světem.

Podmínky předškolního vzdělávání

Přijímání dětí do MŠ:

 • Dobu a místo zápisu do MŠ školy stanoví magistrát města Brna spolu se zřizovatelem. Jedná se o elektronický zápis, který je bodován a kriteria pro přijetí jsou :
  1. věk dítěte
  2. trvalé bydliště v městské části-spádovost
  3. sourozenec již navštěvující MŠ
 • Přijímány jsou děti i během roku až do naplnění kapacity, pokud se uvolní místo
 • Děti jsou přijímány od 2 -7let, rodičům je nabídnuta adaptace dětí do kolektivu
 • Ukončení docházky dítěte – odchod do ZŠ, odhlášení dítěte z MŠ, delší neomluvená docházka
 • Odklad povinné školní docházky – dítě zůstává v MŠ, požadavek je třeba upřesnit do 31.3.2018

Materiálně – technické podmínky:

Mateřská škola se nachází v lokalitě městské části Brno – Líšeň, uprostřed sídliště, v blízkosti lesa. Jde o jednopatrovou budovu, u školy je zahrada s novými herními prvky. Mateřská škola má tři třídy, které zahrnují hernu – slouží současně jako lehárna. Šatnu, sociální zařízení, kuchyňku k výdeji stravy, šatna i umývárna je řešena tak, aby byl zajištěn bezpečný dohled nad dětmi, jednotlivá WC jsou oddělena, aby poskytovala dětem intimitu. Jedna třída je umístěna v přízemí a dvě v patře. Vstupní vestibul, chodby, šatny, třídy jsou využívány pro výstavky dětských prací a výrobků. Před vstupem do šaten jsou informační tabule pro rodiče. Součástí mateřské školy je i školní kuchyně, umístěna v přízemí budovy. Škola má dostatečné prostory, vybavení hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídající počtu dětí a je dle potřeby a možností obměňováno a doplňováno. Vnitřní prostory mateřské školy splňují podmínky podle platných předpisů (čistotu, vlhkost vzduchu, osvětlení…)

Záměry:

Dlouhodobým záměrem je další vylepšování školní zahrady (domek ve stromech, vaření z hlíny, využití vody při hrách v teplých měsících, lanová dráha, hudební nástroje ze dřeva, zastřešení terasy). Uvnitř budovy je nutné opravit školní kuchyni, kterou již požadovala KHS. Oprava okapových chodníků, propadlého chodníku před vstupem na školní zahradu, oprava terasy oprava plechové střechy, okapů atd. – dle požadavků na opravy předaných na správu majetku ÚMČ Líšeň. V mateřské škole mají rodiče přístup pomocí čipů a škola je vybavena kamerovým systémem. Bylo by dobré i zajistit východ z MŠ bezpečnostním zámkem, který by nedovolil dětem odejít z MŠ bez vědomí dospělého.

Charakteristika tříd:

V mateřské škole jsou tři věkově smíšené třídy s celodenním provozem, (3-7leté včetně dětí se školním odkladem) s počtem 28 dětí ve všech třídách.

Ve třídě Motýlků pracují 2 paní učitelky
Ve třídě Sluníček pracují 2 paní učitelky
Ve třídě Dráčků pracují 2 paní učitelky

Třídy jsou prostorné, světlé, okna jsou vybavena žaluziemi. Nová nábytková stěna v zadní části třídy, pracovní stůl pro polytechnické činnosti dětí, interaktivní tabule získaná z projektu, do kterých se učitelky zapojily. Židličky a stolečky jsou ve třech velikostech. Místnost, kterou děti využívají, dává svojí velikostí i prostorem možnosti k všestranným hrám i činnostem dětí a rozvoji jejich osobnosti. Hračky a doplňky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Ve všech třídách je prioritou dlouhodobý, adaptační program, kdy se děti učí začlenit se do kolektivu vrstevníků a postupně ve spolupráci s rodiči, si osvojovat základní hygienické dovednosti, návyky a sebeobsluhu, rozvoj řeči – slovní zásoby, pohybové dovednosti, výtvarné a pracovní činnosti. Ve všech třídách je zařazována 1x za měsíc práce s keramickou hlínou. Děti si vyrobí jednoduché výrobky. Posílí tím jemnou motoriku, fantazii a správné postupy při práci s hlínou. Pro pohybově nadané děti nabízíme „ Sportíkovu akademii“, kdy děti cvičí pod vedením trenérů v tělocvičně TJ Sokol Juliánově. Ve 2. pololetí nabízíme plavání, které organizuje p. Hašková v bazénu na Kraví Hoře. V letošním roce nabízíme bruslení-5 lekcí z projektu s Kometou. Pro rodiče dětí se špatnou výslovností je kroužek logopedie 1x za týden, vždy ve středu od 15.30 do 16.30. Při výběru dětí do logopedie byli zvýhodněni předškoláci a děti s větší logopedickou vadou. Zapojili jsme se do projektu EU-Šablony zjednodušeného vykazování, získáme školního asistenta na rok, učitelky se zapojí do DVPP. Šablony nám umožní setkávání a konzultace s ostatními kolegyněmi z jiných škol, také besedy s rodiči na zajímavé téma s odborníky z praxe. Přihlášením do mezinárodního projektu “Ekolškolka“ naplníme i dodatek ŠVP, v letošním roce se zaměříme na šetření a úsporu vody. Zapojení školy do projektu z Magistrátu města Brna – MAP a Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání- získáme školního asistenta. Během roku se konají návštěvy divadelních představení, vystoupení kouzelníka, výukové programy zaměřené na rozvoj vědomostí a znalostí. Nabízíme standardní péči o všechny děti naší MŠ.

Průběh organizace dne:

Organizace dne je dána rámcově, podle potřeb, podmínek a okolností ji lze upravovat a měnit. Naší snahou je dostatečně pružný režim dne, který reaguje na individuální potřeby každého dítěte. Snažíme se o vyvážený poměr spontánních a řízených činností, dětem chceme umožnit potřebné zázemí, klid, bezpečnost i soukromí. Rodiče po vzájemné dohodě mají možnost přivést dítě podle svých potřeb, všichni zaměstnanci reagují na individuální potřeby dětí, vytváříme podmínky pro individuální i skupinovou práci. Povinná předškolní docházka je určena od 8.00 do 12.00. Děti mají možnost účastnit se činnosti dle vlastní volby, usilujeme, abychom děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování a umožňujeme jim pracovat svým tempem. Stanoveným režimem je zajištěn pravidelný denní řád, který je flexibilní, umožňuje organizaci během dne přizpůsobit k neplánovaným situacím v mateřské škole. Mimoškolní sportovní aktivity probíhají dopoledne -„Sportík“ v prvním pololetí a „Plavání“ ve druhém pololetí. Kroužek logopedické prevence doporučujeme rodičům, jejichž děti mají problémy s komunikací a špatnou výslovností. V tomto kroužku je max.8 dětí, protože se jedná o individuální a skupinovou práci s dětmi. Nepřekračujeme doporučené počty dětí.

Záměry:

Nezatěžovat neúměrně dětský organizmus.

REŽIM DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Školní rok 2017/2018

Třída Hry, spontální a řízené aktivity Ranní svačina Hry, vytváření námětů pro činnosti Pobyt venku Oběd Odpočinek, dle potřeby dětí, hry spontánní a řízené aktivity Odpol. svačina Odpolední hry ve své třídě
Motýlci 6.30-8.30 9.00 9.15-9.30 9.45-11.45 12.00 12.30-14.30 15.00 Do 15.30 poté přechod do tř. Dráčků
Sluníčka 7.00-8.30 8.45 9.00-9.15 9.30-11.30 11.45 12.15-14.30 14.45 Do 16.00 poté přechod do tř. Dráčků
Dráčci 7.15-8.30 8.45 9.00-9.15 9.30-11.30 11.45 12.15-14.30 14.45 Do 16.30, kdy děti odchází domů

Personální podmínky a pedagogické zajištění:

V mateřské škole pracuje šest kvalifikovaných pedagogických pracovnic s předepsanou kvalifikací, Pedagogický sbor se často mění, pedagogové se dále vzdělávají a ke vzdělání se snaží přistupovat aktivně a ředitelka se snaží vytvářet pro to podmínky. Pracovní doba pedagogů je organizována tak, aby byla možná skupinová práce, vždy a při všech činnostech zajištěna optimální péče o děti a jejich bezpečnost. Stravování je zajišťováno vlastní kuchyní.

Personální obsazení: vedoucí školní kuchyně, vedoucí kuchařka a pomocná kuchařka,
O čistotu se starají dvě provozní pracovnice:

Záměry:

Vést pracovníky k uvědomění si, že o tom, jak se bude dítě MŠ cítit, rozhodují vztahy všech, kteří se na vzdělávání a výchově podílejí. Chování zaměstnanců k dětem, ale i k rodičům patří k dobrému jménu školy.

Životospráva dětí v MŠ:

Našim cílem je vést děti ke správným stravovacím návykům, pro jsme se rozhodli, že budeme oslavy narozenin slavit v jeden den v měsíci. Vždy všechny děti narozené v daném měsíci oslaví svoje narozeniny s kamarády ve třídě. Navržený termín je 15. den v měsíci. Dětem popřejeme, můžeme vyfotit, foto vytisknout, nebo poslat email s fotkou z oslavy ve třídě. Dětem je povolen jeden balíček bombónků, ovoce a zelenina, (dorty , zákusky a doma pečené dobroty nelze přijímat-viz vyhláška….)Snažíme se dětem poskytovat plnohodnotnou a vyváženou stravu podle příslušných norem a předpisů, usilujeme o vhodnou skladbu jídelníčku a dodržování technologie přípravy pokrmů, respektujeme potřeby dětí s dietou. V průběhu celého dne je zajištěn dostatečný pitný režim.
Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby vše alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování, spolupodílejí se na přípravě stolování, svačinu si všechny děti rozebírají z připravených tácků samy, pití mladším dětem roznáší starší kamarádi nebo učitelky. Samostatně si mohou nalévat pití z připravených konviček. Předškoláci si mohou nabírat samostatně polévku z mísy. Děti si připraví ubrousek a lžíci nebo příbor. Polévku nalévají paní kuchařky mladším dětem u jednotlivých stolečků, pro druhé jídlo si děti chodí k výdejnímu vozíku, kde si sami rozhodnou o velikosti porce. Samostatně si po jídle odnáší nádobí na předem dohodnuté místo, příbor ukládají do misky, stírají stěrkou zbytek jídla do připravené misky, uklízí si vlastní skleničku.

Záměry:

Rozšiřovat nabídku vhodných a nových potravin a seznamovat s nabídkou děti. Naučit je zdravému stolování, které je součástí zdravého životního stylu, podporovat iniciativu, posilovat sebeobslužné dovednosti a návyky, seznamovat děti s bylinkami z vlastní zahrady, které jsou přidávány do pokrmů a pomazánek.

Psychosociální podmínky dětí v MŠ:

Usilujeme o to, aby děti i dospělí se v prostředí MŠ cítili dobře, spokojeně, nově příchozí dětí mají možnost postupné adaptace na nové prostředí a situace, snažíme se zohledňovat individuální požadavky rodičů – v tomto období mohou být přítomni v MŠ. Všechny děti mají v mateřské škole rovnocenné postavení – stejná práva a povinnosti. Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z vnitřního řádu školy. Usilujeme o to, aby třída pro děti byla kamarádským prostředím, kde jsou rády. V dětech se snažíme rozvíjet citlivost pro vzájemnou toleranci, pomoc, ohleduplnost, zdvořilost, nepoužíváme negativní komentáře, nespěcháme, nestresujeme. Podporujeme děti pracovat samostatně i ve skupince – volíme formu nabídky, která počítá s aktivní spoluúčastí dítěte. Nechceme s dětmi manipulovat. Snažíme se nenásilnou formou komunikace s dítětem, která navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce mezi dítětem a dospělým. Vzdělávací nabídku přizpůsobujeme mentalitě předškolního dítěte a jeho potřebám. Dětem je vzdělávací nabídka tematicky blízká, snadno pochopitelná, přiměřeně náročná. Snažíme se, aby děti dostávaly jasné a srozumitelné pokyny. Děti jsou dostatečně dlouho venku (s ohledem na počasí a ovzduší). Respektujeme potřebu spánku a odpočinku dětí, vycházíme z věkových a individuálních zvláštností děti odpočívají při poslechu pohádky – nespavým dětem je nabídnuta klidná činnost ve třídě.

Záměry:

Neustále se zamýšlet nad vhodnými způsoby pedagogického vedení, nad formou nabídky činností a využití zpětné vazby k dalšímu plánování, evaluace,

Řízení mateřské školy:

Snahou je vytvářet důvěrné a tolerantní prostředí, kde je všem zaměstnancům dán prostor vyjádřit svůj názor a jejich názor je respektován. Vzájemná komunikace prolíná každým dnem a všemi směry. Řízení je postaveno především na osobních kontaktech. Povinnosti, pravomoci a úkoly jsou jasně vymezeny v pracovních náplních. Ředitelka školy se snaží vytvářet ovzduší tolerance a důvěry, podporuje týmovou práci a vyžaduje účast na vzdělávacích akcích. Koncepce rozvoje školy je všem jasná, respektují ŠVP, směrnice vydané ředitelkou. Informace o akcích a dění v MŠ jsou předávány formou informační nástěnky ve středové chodbě a na společných (pedagogických a provozních) poradách – za účelem podpory týmové práce a řešení pedagogických i provozních problémů. Na spolupráci s rodiči se podílejí všechny pracovnice školy, úzce spolupracujme se zřizovatelem – ve zkvalitňování materiálních podmínek školy, s dalšími orgány státní správy, základními školami a pracovníky PPP.

Záměry:

Vnímat týmovou práci jako nezbytnou podmínku pro naplňování cílů. Rozvíjet spolupráci se zájmovými organizacemi v obci, účastnit se jejich akcí, máme zřízeny webové stránky a dobře fungující Spolek rodičů.

Spoluúčast rodičů:

Spolupráce s rodiči funguje na základě partnerství, usilujeme o vzájemnou důvěru, vstřícnost ke spolupráci, kterou zahajujeme už v době adaptace dítěte. Rodiče mají možnost zůstat se svými dětmi po dobu adaptace v MŠ, v dalším průběhu pobytu dítěte v MŠ, při ranním scházení či rozcházení. Snažíme se podporovat rodinnou výchovu, chráníme soukromí rodiny, při každém kontaktu informujeme rodiče o problémech či úspěších jejich dětí. Domlouváme se na společných postupech při výchově a vzdělávání a rodiče mají dostatečný prostor pro vyjádření svých názorů, námětů či připomínek. Pro lepší komunikaci s rodiči nabízíme hovorové hodiny, kde se rodiče spolu s učitelkou sjednotí na dalším postupu při celkovém rozvoji osobnosti dítěte. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole tím, že se zapojí do práce v „Spolku rodičů“, který na MŠ pracuje. Práci dětí i učitelek můžete vidět na nástěnkách v šatnách i při výzdobě celé budovy školy. Další spolupráce s rodiči je formou individuálních pohovorů – hovorové hodiny, organizujeme společné schůzky, zábavné akce, setkání při různých příležitostech. Na druhé straně využíváme nabídek rodičů – při sponzorování, malých opravách, úklidu formou brigád, pomoc při údržbě zahrady, doprovodu na různé akce. Rodiče jsou ochotni a snaží se podle svých možností se školou spolupracovat a rádi bychom ve spolupráci pokračovali na základě oboustranné otevřenosti, ochoty, důvěry a respektu. Spolu s rodiči plánujeme – Podzimní tvoření, keramické dílny (vánoční a velikonoční), oslavy všech svátků (vánoce, velikonoce, Den matek), karneval, čarodějnice, oslava MDD, rozloučení s předškoláky spojenou se zahradní slavností.

Záměry:

Hledat nové formy spolupráce, které lze realizovat za aktivní účasti rodičů, dětí a kolektivu, zajišťovat dostatečnou informovanost o dění v mateřské škole.

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných:

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami:

Snahou pedagogů naší školy je ve vzdělávání dětí vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci dětem, aby dosáhly co největší samostatnosti. Pedagogové respektují individuální potřeby a možnosti dítěte. Základní povinné podmínky pro předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou stanoveny zákony, vyhláškami a prováděcími předpisy. Kromě těchto podmínek je třeba, aby předškolní pedagog bral v úvahu ještě specifické podmínky, které ovlivňují kvalitu poskytovaného vzdělávání konkrétního dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání dětí ze socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí, dětí s oslabeným rodinným zázemím či dětí, které pocházejí z jazykově odlišného prostředí a které nemluví jazykem, v němž probíhá vzdělávání, se uskutečňuje podle požadavků daných RVP PV.

Mateřská škola Synkova není bezbariérová.

Záměry:

Podporovat děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, povzbuzovat je v zapojení do kolektivu a pracovat s rodiči na usnadnění podmínek.

Vzdělávání dětí mimořádně nadaných

Pravidelným sledováním individuálních vzdělávacích pokroků u dětí je možné odhalit mimořádné schopnosti či mimořádné nadání dětí. K zajištění mnohostranné a pestré vzdělávací nabídky na škole nabízíme kvalifikovanost učitelek, vhodné výchovné a výukové programy, volný přístup k encyklopediím a knihám. Pro rozvoj a podporu mimořádných schopností dětí je vzdělávací nabídka doplněna nadstandardními aktivitami.

Záměry:

Tyto děti povzbuzovat, nabízet vhodné materiály, knihy, časopisy, snaha o individuální přístup k těmto dětem a rozvíjet jejich nadání.

Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

Podmínky vzdělávání budou upraveny a přizpůsobeny tak, aby vyhovovaly vývojovým specifikům daného věku, individuálním možnostem, zájmům a schopnostem každého dítěte. Prostor a vybavení (třídy, šatny, umývárny, WC) budou upraveny tak, aby byla zajištěna především bezpečnost dětí.

Spolupráce s ostatními organizacemi:

Se základní školou:

Společně s rodiči i základní školou se snažíme připravit děti na vstup do základní školy, o akcích pořádané školou informujeme rodiče, s učiteli základních škol konzultujeme návaznost předškolního a základního vzdělávání, návrhy rodičů na odklad školní docházky, pravidelně navštěvujeme s dětmi akce pro předškoláky pořádané školou.
Společné akce:
Návštěva dětí z MŠ v 1.třídě
Společné sportovní dopoledne dětí MŠ a ZŠ
Návštěva dětí ze ZŠ u nás v MŠ
Setkání učitelů MŠ a ZŠ

Záměry:

Nadále pokračovat ve spolupráci se ZŠ. Nutná i spolupráce s PPP z důvodu dětí, které mají odklad školní docházky nebo jiné problémy.

Se zřizovatelem:

Vzhledem k tomu, že příprava dětí pro budoucí život je náročný proces, je potřeba vytvářet vhodné podmínky, ŠVP je dokument, který vypovídá o tom, jaké cíle a plány naše škola má do budoucna proto je naše spolupráce se zřizovatelem velmi úzká, obec je informována o našich záměrech a plánech a veškeré požadavky jsou projednávány obecním zastupitelstvem, zástupci obce i zástupci Správy majetku jsou zváni do školy, aby mohli posoudit účelnost vynaložených finančních prostředků, v posledních dvou letech se právě ve spolupráci s obcí podařilo uskutečnit několik velkých projektů. Na spolupráci se podílejí i děti, při různých příležitostech svým vstoupením, dárečky a přáním k různým svátkům. V loňském roce po dohodě s ÚMČ došlo k vytvoření spádovosti ulic náležících k dané mateřské škole, které jsou rozhodující pro přijímání dětí do MŠ. Společné akce- pravidelná setkávání – porady, spolupráce s klubem seniorů Réva, kteří naši mateřskou školu navštěvují, hrají si dětmi, čtou a vyprávějí jim.

Záměry:

Nadále spolupracovat a nabízet možnost setkávání na půdě školy seniorkám i jiným organizacím, které projeví zájem.

Spolupráce s PPP:

Naše spolupráce s PPP se uskutečňuje ve všech směrech, také v oblasti logopedie, vývojových zvláštností, školní zralosti . S psychologem z PPP řešíme výchovně – vzdělávací problémy a zajištění vyšetření školní zralosti, nebo nutnost pedagogického asistenta. Na základě našich informací si rodiče sami zajišťují návštěvy v PPP. Setkávání s pracovníky PPP se nabízí při pozorování problémového dítěte přímo v MŠ, nebo návštěva psychologa u nás ve škole před zápisem do ZŠ.

Evaluace:

Jedná se o ucelený provázaný proces, který bude uplatňován soustavně a zároveň na úrovni školy, třídy i jednotlivých dětí. Vyhodnocování bude prováděno průběžně, čtvrtletně, výsledky budou pravidelně konzultovány na pedagogických poradách. Výsledky evaluace 2x do roka písemně zpracované třídními učitelkami, celková evaluace na konci školního roku.

Struktura evaluace:

 • Vymezení oblastí, které chceme hodnotit a dále s nimi pracovat
 • Stanovení kriterií, které budeme pro hodnocení využívat
 • Stanovení nástrojů – metody, kterými budeme hodnotit – uvedeny rámcově, pedagog může využít dalších nástrojů ke splnění daných cílů
 • Časový rozvrh
 • Určení odpovídající osoby

Oblasti evaluace:

 • ŠVP
 • Výchovně vzdělávací proces
 • Integrované bloky
 • Podmínky vzdělávání
 • Individuální rozvoj dítěte
 • Výsledky vzdělávání

Plán evaluace:

Průběžně

 • ŠVP/TVP – sledování souladu s RVP – hospitace – zodpovídá – ředitelka
 • Individuální pokrok dítěte – pedagogická diagnostika, záznamy o dítěti -zodpovídají učitelky na třídách – 3x do roka
 • Hodnocení pedagogické práce – 2x do roka

Měsíčně

 • Hodnocení integrovaných bloků po jeho ukončení – poznámky pedagoga – všechny učitelky – po ukončení bloku
 • Hodnocení dětí – hodnotící listy – učitelky na třídách – 1x za měsíc
 • Hodnocení třídy – pozorování, rozhovory s dětmi – učitelky, hodnocení 2x do roka
 • Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu – spontánnost, aktivita dětí, prožitkové a situační učení, prolínání vzdělávaných oblastí a cílů – 1x ročně na základě podkladů učitelek

Na konci školního roku – celková evaluace ŠVP (hodnotící zpráva)

 • Hodnocení klimatu školy – dotazník pro rodiče, rozhovory s dětmi
 • Hodnocení individuálního pokroku dětí – zvládnutí kompetencí, záznamy o dětech
 • Hodnocení integrovaných celků- po ukončení bloku – učitelky na třídách
 • Hodnocení podmínek vzdělávání – 1x ročně
 • Hodnocení spolupráce mezi pedagogy – rozhovory, předávání zkušeností, vyhodnocení jednotlivých situací – 1xměsíčně na poradách
 • Hodnocení spolupráce s rodiči – 1x ročně

Kritéria

 • Vycházet z podmínek školy
 • Respektovat vzdělávací obsah i podmínky dané RVP

Charakteristika vzdělávacího programu:

V naší MŠ pracujeme podle vlastního vzdělávacího programu změněného od letošního roku s názvem „Jsme rádi na světě“, který je vypracován v souladu s novým RVP PV, platným od 1.9.2016 a obecně platnými předpisy. V mateřské škole lze přijímat integrované děti, také děti nadané. Přijímat do MŠ lze i děti 2 leté, pokud je volné místo v MŠ. K dětem s integrací lze žádat o asistenta podle stupně postižení dítěte. Souhlas s asistentem je vydán po vyšetření ve speciálním pedagogickém centru a souhlas s jeho zřízením dává JMKÚ. Při vzdělávání budou zohledněny specifické výchovně vzdělávací potřeby dětí mimořádně nadaných, ale také integrovaných podle zákona. ŠVP vychází z konkrétních podmínek a možností školy, potřeb dětí a požadavků rodičů. Je zaměřen na všestranný rozvoj dítěte, jeho učení a poznávání života prostřednictvím změn v přírodě během roku. Osvojením si základních hodnot, na nichž je založena naše společnost, je to návrat k národním tradicím a utvoření kladného vztahu k vlasti. Vychováváme a vedeme děti k samostatnosti. Pod vedením lidí, kteří mají osobnostní i profesionální předpoklady, chceme umožnit dětem prožít aktivní a radostné dětství, tím že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí ve společnosti kamarádů, dospělých a které bude přizpůsobeno jeho potřebám. Veškeré aktivity obsahují prvky hry, tvořivosti, podněcují zájem dětí poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti, přispívají k rozvoji schopnosti dítěte porozumět sobě i okolnímu světu, který ho obklopuje. Chceme předat děti do ZŠ samostatné, zvídavé, schopné komunikovat s učitelkou, s kamarády, s dostatečnou slovní zásobou, schopné spolupracovat. ŠVP je sestaven na 3 roky, se zaměřením na zvýšenou pohybovou aktivitu, relaxační cvičení, sportovní a pohybové činnosti. Pohyb je základní přirozenou potřebou dítěte, je spojen s vývojem tělesným, duševní i sociálním. Prvky jógy jsou využívány pro zklidnění a relaxaci dětí. K pohybu patří i zdravý životní styl, stravování a ekologické prostředí, ve kterém všichni žijeme. Součástí ekologického přístupu je přírodní zahrada a zapojení do programu Ekoškolka, ve kterém jistě obstojíme. Také se snažíme o získání velké plakety „Přírodní zahrady“, kterou uděluje LIPKA všem, kteří požádají a splní podmínky pro přidělení. (malou plaketu se nám již podařilo získat.) Zapojíme se do třídění odpadu.

Cíl pro školní rok 2017/2018

Pozitivně podporovat rozvoj osobnosti dítěte a podílet se na jeho zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, podle motta: „Každé dítě může být úspěšné“. Vytvářet dobré předpoklady pro pokračování dalšího sebevzdělávání pedagogických pracovníků.

Základní cíle programu – hodnoty, které program ctí

 • Usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu – posílení samostatnosti a schopnosti se rozhodovat
 • Upevnění zvídavosti a přirozené chuti poznávat – posílení zdravé sebedůvěry
 • Orientovat dítě k tomu, aby od útlého věku si osvojovalo základy klíčových kompetencí a získávalo tak předpoklady pro své celoživotní vzdělávání – poskytování prostoru k tvoření a rozvíjení představ
 • Doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů – zvýšení důvěry i zlepšení dovednosti v týmové práci, tolerance a úcty k druhým i k životnímu prostředí
 • Obohacovat denní program dítěte
 • Rozvoj celé osobnosti

Dlouhodobé cíle

 • Všestranné rozvíjení osobnosti každého dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby, zájmy a schopnosti, se zřetelem na celkový rozvoj v úzké součinnosti s rodinou

Vzdělávací cíle

 • Smyslem programu je rozvíjet prostřednictvím různých činností kladný vztah k sobě, k okolí a prostředí, ve kterém dítě žije a k přírodě. Cílem je vést děti k zodpovědnosti za svoje chování. Učí se poznávat a chápat, že lidská činnost může životní prostředí chránit, ale i ničit. V rámci programu chceme dát dětem možnost v přirozených situacích, ale zprostředkovaně poznávat okolí MŠ, sledovat rozmanitost přírody, prostřednictvím různých činností poznávat a pojmenovávat svět kolem sebe, chránit si své zdraví.

Hlavní pedagogický záměr :

 • Vnímat dítě jako jedinečnou osobnost, která má své individuální i specifické potřeby a možnosti a jejich aktivitám vytvářet potřebné podmínky – možnost svobodné volby.
 • Vycházet ze znalostí dětí jejich aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní a sociální situace.
 • Každé dítě má právo být jiné, má potřeby rozvíjet a učit se svým tempem.
 • Dávat dětem možnost spoluúčasti na volbě i tvorbě programu, respektovat právo dítěte na neúčast nabízené činnosti – právo být pouze pozorovatelem.
 • Respektovat pedagogické zásady, povzbuzovat děti nesmělé, posilovat sebevědomí a pozitivně hodnotit každého, kdo pracuje na úrovni svého osobního maxima.
 • Podporovat u dětí iniciativu, tvořivost a vlastní fantazii.
 • Posilovat rozvoj pohybových schopností a dovedností.

Za plnění pedagogického záměru odpovídají všechny pedagogické pracovnice

Prostředky

 • Poskytování vlastního vzoru chování, jednání a postojů
 • Podporování dětské radosti z učení a jeho zájmu poznávat nové
 • Podporování dětské zvídavosti a potřeby objevovat
 • Promyšlené členění prostoru v herně, na zahradě, ve třídě
 • Využívání prožitkového učení při dosahování cílů
 • Tvořivá a aktualizovaná volba materiálu
 • Přizpůsobení se vývojovým, sociálním a emocionálním potřebám dětí
 • Respektování individuality každého dítěte

Metody a formy práce

Vzdělávání se uskutečňuje po celý den pobytu dětí v MŠ tj. při všech činnostech – využíváme situačních momentů, pozorování a uvědomění si individuálních zájmů a potřeb dítěte. Vycházíme ze znalosti jeho aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní a sociální situace. Vhodné metody jsou prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte. Tyto zážitky podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení a z poznání.
Uplatňovat budeme situační učení, založené na vytváření situací tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápe jejich smysl – praktické ukázky životních situací. Snažíme se do činností vtáhnout děti pomocí motivace nenásilnou formou. Využívat budeme spontánní sociální učení, založené na principu přirozené nápodoby, poskytovat vzory chování a postojů. Budeme uplatňovat aktivity (s prvky hry) spontánní i řízené učitelkou – didakticky zacílenou činností, která bude přímo či nepřímo motivovaná a bude v ní zastoupeno i záměrné učení. Toto vše probíhá většinou ve skupinkách, dle potřeby uplatňuje individuální přístup k dítěti, vše vzájemně provázané a vyvážené. Formy uskutečňujeme na základě integrovaných bloků, které nabízí obsah v přirozených souvislostech a vychází ze života kolem nás.

Vzdělávací obsah

Vzdělávací obsah je zpracován do 5 integrovaných bloků, (1 blok – dva měsíce, dále členěny na 14 denní témata, která prolínají všechny vzdělávací oblasti). Témata jsou rámcová, nastiňují cíle, záměry a stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky. Jsou zpracovány společně pro všechny věkové skupiny a konkrétní nabídka činností je zpracována na úrovni TVP, kde se přihlíží k věkovému složení a specifikům dané skupiny dětí. Současně s tím budou vstupovat do TVP dílčí projekty a doplňkové programy. Je brán zřetel na to, aby témata přispívala k rozvoji a učení dítěte v různých oblastech – biologické, psychologické i sociální. Okruhy pro plánované činnosti na sebe navazují a vzájemně se prolínají. Bude záležet na každé učitelce, jaký dá prostor k aktuálním podnětům, jak výběr témat a činností přizpůsobí věku a schopnostem dětí. Předpokládáme, že se děti budou těšit z témat a činností a své zážitky budou vyjadřovat pohybem, slovně, výtvarně, dramatizovat a improvizovat…
Zvolená témata a činnosti musí být dětem blízká s možností pozorování, manipulace a experimentů. Je třeba dát dětem příležitost k získání praktických zkušeností a informací všemi smysly. Součástí jsou i akce školní a mimoškolní, které cíleně doplňují, obohacují a zpestřují. Ve vzdělávacím obsahu jsou naplňovány klíčové kompetence a cíle z oblastí RVP.

Kompetence

 • K učení – dítě ukončující předškolní vzdělávání
 • K řešení problémů
 • Komunikativní
 • Sociální a personální
 • Činnosti a občanství

Oblasti

 • Dítě a jeho tělo A
 • Dítě a jeho psychika B
 • Dítě a ten druhý C
 • Dítě a společnost D
 • Dítě a svět E

Tematické bloky:

Nabídka tematických bloků je volnou nabídkou pro všechny učitelky, ze které mohou vybírat pro svoji práci s dětmi (činnosti). Vzdělávací nabídka je určena na víceleté období a při evaluaci bude postupně doplňována – upravována.

1. Blok: „Vítej mezi kamarády…., Kouzlo podzimu… “(září-říjen)
2. Blok: “Padá na zem listí suché……, Těšíme se na Vánoce…“(listopad-prosinec)
3. Blok: “Paní zima jede …., Hrajeme si s tradicemi…..“, (leden-únor)
4. Blok: “ Hřej sluníčko, hřej….., Aprílové radování……“ (březen-duben)
5. Blok: “Naše rodina…. , Modrá planeta Země…… ,Hurá prázdniny…..“ (květen-červen)

1.“Vítej mezi kamarády….., Kouzlo podzimu…“

(září-říjen)

Charakteristika a záměry bloku:

Vytváření odpovědného postoje k životnímu prostředí, rozvíjení pocitu sounáležitosti s přírodou a snahou naučit se přírodu chránit. Budeme navazovat na zážitky dětí z prázdnin, dovolených, přirozeným způsobem se seznamovat s novým prostředím, kamarády, učitelkami, vytváříme pravidla pro soužití ve třídě, zaměříme se na rozvoj komunikativních dovedností, společně se snažíme vytvářet pohodové prostředky ve třídě, vzájemně spolupracujeme a pomáháme mladším kamarádům, hrajeme seznamovací hry, překonáváme ostych před ostatními, vedeme děti k zájmu o nové poznatky a dovednosti (budeme si všímat barev podzimní přírody, seznámíme se se změnami v přírodě, poznáváme a ochutnáváme ovoce, zeleninu, připomeneme si co je zdravé a co nám škodí, budeme chystat podzimní akce). Hlavním záměrem a snahou je vytvořit takové podmínky a prostředí v MŠ, pro plynulý přechod dětí z rodiny do nového prostředí, aby se do školy těšily a adaptace proběhla bez problémů. Budeme přispívat k snadnému začlenění dítěte do kolektivu, zaměříme se na orientaci v přírodním prostředí a okolí školy, pobytem v přírodě budeme podporovat zdravý tělesný rozvoj. Budeme pracovat s keramickou hlínou a oslavíme narozeniny všichni společně v jeden den.

Navrhované činnosti

 • Prakticky se seznamovat s prostředky školy, orientovat se v prostorech
 • Hry zaměřené na rozlišování různých rolí ve škole, v rodině
 • Sluchové hry, četba, vyprávění
 • Pozorování přírody v období podzimu (posilování vztahu k přírodě)
 • Zdravotní, relaxační, dechová cvičení, pohybové hry
 • Činnosti zaměřené na rozvoj řečového projevu (vyprávění u obrázku)
 • Výtvarné a dramatické ztvárnění prožitků (dovolená s rodiči, naše škola)
 • Grafomotorické cviky
 • Říkadla a básně, písničky k tématu
 • Hry zaměřené na posilování kamarádských vztahů, toleranci, spolupráci

V úrovni kompetencí:

 • k učení
  • poznává, že se může mnohému naučit – získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích
  • klade otázky a hledá na ně odpovědi
  • všímá si co se kolem děje, má radost z toho, co samo dokázalo
  • pozoruje, zkoumá, objevuje
  • orientuje se v prostředí, ve kterém žije
 • k řešení problémů
  • řeší problémy, na které stačí (na základě nápodoby či opakování)
  • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí
  • seznamuje se s pravidly třídy
  • předchází konfliktům
 • komunikativní
  • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, vyjadřuje své myšlenky samostatně, domlouvá se gesty a slovy
  • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivněji používá ke komunikaci s okolím
  • dovede využít informativní a komunikativní prostředky (knihy, počítač, interaktivní tabuli, telefon)
 • sociální a personální
  • svým způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, vnímá nespravedlnost
  • samostatně rozhoduje o svých činnostech
  • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • činnostní a občanské
  • svoje hry a činnosti se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
  • má smysl pro povinnosti ve hře, práci, učení, k povinnostem přistupuje odpovědně
  • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky

Dílčí cíle:

 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí (A/g)
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností – vnímání a naslouchání (B I/a)
 • rozvoj smyslového vnímání, paměti a pozornosti (B II/a)
 • poznávání sebe sama (BIII/a)
 • osvojení si poznatků, seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému (C/a)
 • poznávání pravidel společného soužití (spolupracovat, spolupodílet se (D/a)
 • vytvářet pozitivní vztah k prostředí, ve kterém dítě žije (E/a)

Očekávané výstupy:

 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, náčiním, nástroji, různým materiálem – tužky, papír, modelovací hmota)

Témata TVP:

 • To jsem já a to jsi ty
 • Já a moje školka
 • Vzpomínáme na léto
 • Od léta k podzimu
 • Čarujeme s podzimem
 • Draci na podzim

2. „Padá na zem suché listí…. Těšíme se na Vánoce……“

(listopad – prosinec)

Charakteristika a záměry bloku:

Pro děti, které potřebují, budeme pokračovat v adaptaci. Děti budeme zapojovat do různých činností a aktivit, rozvíjet jejich zájmy, jazykové a řečové schopnosti. Připomeneme si sled ročních období, změny počasí. Zaměříme se na ochranu životního prostředí. Ke hrám a ostatním činnostem využijeme přírodniny. Zkusíme si udělat a pouštět draka. Vydáme se na procházky podzimní přírodou, všimneme si změn i barevností v přírodě. Osvojíme si základy chůze ve dvojicích a zástupu a bezpečné přecházení vozovky. Procvičíme si reakci na signál a chůzi a běh v nerovném terénu. Dozvíme se jak se chránit před nemocemi. Zabýváme se i tradicemi, jako je Mikuláš a vánoční atmosférou posílíme vztah k domovu, rodině i k ostatním. Děti spolupracují při výrobě přáníček i drobných dárků, připravují besídku
pro rodiče a radují se z nových hraček, se kterými se učí šetrně zacházet. Upevníme citové pouto k rodině a blízkým lidem a o všech zážitcích si budeme povídat. Nezapomeneme ani na divadelní představení.

Navrhované činnosti:

 • Hudební a hudebně pohybové hry, cvičení podle hudby,
 • Vystřihování a lepení, využití listů, vánočních motivů,
 • Malování, kreslení,
 • Otiskování, lisování, bramborová tiskátka,
 • Sběr přírodnin, šípků, kaštanů,
 • Proč Alenka stůně?
 • Prohlížení knih a poslech příběhů s vánoční tématikou,
 • Skupinová práce – malba, koláž,
 • Třídění, porovnávání, poznávání,
 • Skládání obrázků, puttzle,
 • Jak k nám přišel čert a Mikuláš
 • Námětové hry na rodinu, vánoce u nás doma,
 • Zdolávání překážek v terénu,
 • Vyprávění o prožitcích,
 • Nácvik básní, písní a koled

V úrovni kompetencí:

  Kompetence k učení:

  • všímá si souvislostí, užívá při tom jednoduchých pojmů
  • klade otázky a hledá na ně odpovědi
  • soustředí se na činnost a zapamatuje si

  Kompetence k řešení problému:

  • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti (nápodoba a opakování),
  • experimentuje,
  • k řešení problémů využívá svých zkušeností, fantazii a představivost,

  Kompetence komunikativní:

  • vyjadřuje své myšlenky, sdělení, rozumí slyšenému, slovně reaguje,
  • rozšiřuje si slovní zásobu a chápe, že komunikace je výhodou,

  Kompetence sociální a personální:

  • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů,
  • je schopno respektovat druhé,

  Kompetence činnostní a občanské:

  • uvědomuje si svá práva i práva druhých,
  • učí se hájit a respektovat

Dílčí cíle:

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování v oblasti hrubé a jemné motoriky (A/b)
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností – porozumění (BI/a)
 • rozvoj tvořivosti-tvořivé myšlení, řešení problémů (B II/b)
 • rozvoj schopnosti vytvářet citové vztahy, rozvíjet je a city plně prožívat (B III/d )
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním – rodina, děti, MŠ (C/e )
 • vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách (D/d )
 • vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností (E/h)

Očekávané výstupy:

 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku,
 • domluvit se slovy i gesty,
 • naučit se na paměť krátké texty,
 • vědomě užívat všechny smysly,
 • chápat prostorové pojmy,
 • ovládat svoje city a přizpůsobit jim své chování,
 • navazovat kontakty, spolupracovat s ostatními,
 • bezpečně se orientovat ve známém prostředí, uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat,
 • osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, vnímat, že svět má svůj řád,
 • mít povědomí o významu životního prostředí, přírody a společnosti pro člověka,

Téma TVP:

 • Listopad, listopad…
 • Podzimní čarování
 • Co všechno umí podzim
 • Brzy přijde Mikuláš
 • Vánoce jsou za dveřmi
 • Vánoční zvoneček tiše nám zacinká

3. „ Paní zima jede…., Hrajeme si s tradicemi….“

( leden – únor )

Charakteristika a záměry bloku:

V tomto bloku přiblížíme dětem další roční období. Pozorujeme změny v přírodě, vnímáme rozdíly oproti minulému období. Pečujeme o zvířata v zimě, pozorujeme stopy ve sněhu, vedeme děti k poznání, jak důležitý je pohyb, ale i bezpečnost při zimních radovánkách. Posilujeme sebedůvěru. Připravíme se na karneval, zapojíme se do masopustního průvodu ZŠ Masarova, využijeme dětskou hravost, představivost, paměť. K zimním měsícům patří pohádka, dobrá kniha rozvíjí fantazii, myšlení a řeč. Probouzíme u dětí cit pro spravedlnost a pravdu, soucit s druhým. Budeme uplatňovat návyky společenského chování a společně půjdeme do divadla.

Navrhované činnosti:

 • sezónní činnosti
 • poslech a dramatizace příběhů se zimní tématikou
 • hudební hrátky a karneval,
 • sledování změn počasí
 • obkreslování celé postavy
 • oblékáme panenky, hra na tělo,
 • námětové hry – na školu, na sportovce
 • hádanky a slovní hříčky
 • modelování, práce s keramickou hlínou a různé výtvarné techniky
 • artikulační a uvolňovací cvičení
 • prohlížení knih a čtení z nich
 • vyprávění podle obrázku a popis obrázku
 • mačkání papíru, vystřihování, třídění, porovnávání

V úrovni kompetencí:

  Kompetence k učení:

  • získávanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
  • aktivně si všímá co se kolem děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům

  Kompetence k řešení problému:

  • problémy řeší na základě zkušeností a to i domluvou
  • spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací
  • zlepšuje své početní představy

  Kompetence komunikativní:

  • dovede využít encyklopedie a knihy k získání nových poznatků
  • dokáže se vyjádřit a sdělovat své pocity, prožitky a nálady různými prostředky

  Kompetence sociální a personální:

  • samostatně rozhoduje o svých činnostech
  • umí vytvořit a vyjádřit svůj názor
  • v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla soužití

  Kompetence činnostní a občanské

  • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem
  • dbá o zdraví a bezpečí své i ostatních, chová se odpovědně,
  • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami

Dílčí cíle:

 • uvědomění si vlastního těla (A/a)
 • rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních (B I/b)
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, radost z objevování (BII/c)
 • rozvoj schopnosti sebeovládání (B III/c)
 • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů k druhým lidem (C/b)
 • rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, spolupracovat, podílet se (D/b)
 • poznávání jiných kultur (E/c)

Očekávané výstupy:

 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a pokynů
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • pojmenovat části těla, některé orgány a znát jejich funkci
 • rozlišovat co prospívá zdraví a co škodí
 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo řeči
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii, zachytit a vyjádřit své prožitky jak slovně tak výtvarně, hudebně i dramatizací
 • uvědomovat si své možnosti a limity

Téma TVP:

 • Pojďte s námi do pohádky
 • Zima je, zimou se třesu…..
 • Ptáčci na krmítku
 • Masopust
 • Hrajeme si na řemesla
 • Haló pane Karnevale!

4. „Hřej sluníčko hřej…., Aprílové radování….“

( březen – duben )

Charakteristika a záměry bloku:

Budeme se zabývat změnami v přírodě s příchodem jara. Jak lidská nedbalost dokáže zničit krásu kolem nás i životní prostředí. Zaměříme se na zvířátka a mláďátka, seznámíme se svátky jara- Velikonocemi. Vymalujeme si kraslice a seznámíme s tradicí „pálení čarodějnic“. Poznáváme práci na zahrádce, pečujeme o přírodu a sázíme a pěstujeme. Pozorujeme změny v přírodě. Posílíme dětskou zvídavost, fyzickou zdatnost, zařadíme různé hry a činnosti, které vedou k ochraně přírody.

Navrhované činnosti:

 • pozorování přírody – typické znaky, vycházky do lesa – stromy – rozdíly
 • písně a básně s jarní tématikou
 • vítáme jaro kytičkou – různé výtvarné techniky, práce s papírem, vystřihování a lepení
 • smyslové hry – kouzelný sáček
 • konstruktivní a námětové hry
 • výzdoba třídy na čarodějnice
 • uvolňovací cviky
 • dramatizace
 • rytmizace a pohybové hry, cvičení s hudbou,

V úrovni kompetencí:

  Kompetence k učení:

  • při zadané práci dokončí, co začalo
  • má elementární poznatky o světě lidí, kultuře, přírodě
  • dovede postupovat podle pokynů a instrukcí

  Kompetence k řešení problémů:

  • postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší a experimentuje
  • chápe, že vyhýbání se řešení problému nevede k cíli
  • nebojí se chybovat
  • přijímá hodnocení

  Kompetence komunikativní:

  • ovládá řeč, hovoří ve smysluplných větách
  • samostatně vyjadřuje své myšlenky

  Kompetence sociální a personální:

  • je schopno respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
  • dokáže odmítnout chováni a komunikaci, která je mu nepříjemná
  • dokáže se bránit projevům násilí druhého dítěte, brání se ponižování a ubližování
  • ví, že není jedno v jakém prostředí žije a uvědomuje si to
  • chápe, že pracovitost a podnikavost jsou přínosem, ale naopak lhostejnost a nevšímavost nesou své důsledky

Dílčí cíle:

 • osvojení si poznatků o těle, zdraví, a pohybových činnostech a jejich kvalitě (A/f)
 • rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy verbální a neverbální (BI/c)
 • posilování přirozených poznávacích citů, zvídavost, zájem, radost z objevování (BII/c)
 • rozvoj poznatků, schopností, dovedností umožňujících city, dojmy a prožitky (BIII/e)
 • vytváření prosociálních postojů, tolerance, respekt, přizpůsobivost,(C/d)
 • vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, ke kultuře a umění (D /g)
 • rozvoj úcty k životu ve všech formách (E/f)

Očekávané výstupy:

 • rozvíjet všechny smysly
 • spolupodílet se na estetickém prostředí
 • vytvářet a rozvíjet citové vztahy k přírodě
 • chápat, že lidskou činností lze chránit a zlepšovat životní prostředí
 • vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý a pozoruhodný, pestrý jak svět přírody, tak svět lidí

Téma TVP:

 • Jaro ťuká na vrátka
 • Zajíčkova koleda
 • Zvířátka a jejich mláďátka
 • Jak se žije ve městě a na vesnici
 • Pozor, stát, semafor
 • Zelená zahrádka

5. Blok: „ Moje rodina….,Modrá je planeta Země…., Hurá prázdniny….“

( květen – červen)

Charakteristika a záměry bloku:

Blíží se konec školního roku, který nám přinese zábavu a radost, oslavíme svátek maminek i svátek dětí. Vyrobíme si dárečky pro maminky i pro sebe, dozvíme se mnoho zajímavého v knihách a encyklopediích, které se naučíme prohlížet. Dozvíme se jak je to s přírodou, s planetou Zemí i ostatním vesmírem, obyvatelstvem, kulturou. Povíme si něco o nebezpečí, které nás může potkat o prázdninách. Budeme cvičit vytrvalost, sebeovládání, sounáležitost. Užíváme si slavnostních dnů v MŠ jako je oslava MDD, rozloučení s předškoláky, výlet atd. Vycházíme z praktických zkušeností dětí, využíváme jejich zájem o učení, rozvíjíme tvořivost, zdravé životní návyky. Upozorňujeme na pravidla k soužití s ostatními. Rozloučíme se s kamarády a jedeme na prázdniny.

Navrhované činnosti:

 • nácvik básniček, písniček, tanečků a cvičení – příprava na besídku pro maminky
 • výroba dárků a přání pro maminky
 • práce dětí motivované prací dospělých
 • návštěva divadla a pasování školáků
 • poslech a vyprávění příběhů
 • námětové hry – na maminku, na rodinu, na řemesla
 • rozhovory nad obrázky
 • pozorování přírody – vycházky, pěstební činnosti, růst rostlin…
 • výtvarné ztvárnění zážitků, modelování, vystřihování, lepení,
 • pohybové hry k jarnímu tématu, udržení rovnováhy,
 • oslava dne dětí, dne matek, školní výlet
 • pracovní listy – třídění, rozlišování, porovnávání, hledání rozdílů
 • rozšiřování poznatků nad knihou, mapou, atd.

V úrovni kompetencí:

  Kompetence k učení:

  • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
  • klade otázky a hledá na ně odpovědi, raduje se z toho, co samo dokázalo,
  • orientuje se v řádu a dění , v prostředí ve kterém žije

  Kompetence k řešení problémů:

  • řeší náročnější situace pomocí dospělého
  • upřesňuje si početní představy, vnímá elementární matematické souvislosti
  • hledá různé varianty a možnosti

  Kompetence komunikativní:

  • slovně reaguje a vede smysluplný dialog
  • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
  • ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky a že mluví jinou řečí

  Kompetence sociální a personální :

  • rozpozná agresivitu, lhostejnost, nespravedlnost a ubližování
  • v běžných situacích uplatňuje základní a společenské návyky a pravidla, dohodnutá pravidla dodržuje
  • je schopno chápat, že lidé jsou různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem

  Kompetence činnosti a občanské:

  • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem
  • dokáže měnit cesty a přizpůsobit se daným okolnostem
  • váží si práce i úsilí druhých, chápe, že lidé mají stejnou hodnotu
  • je otevřeno aktuálnímu dění

Dílčí cíle:

 • rozvoj fyzické a psychické zdatnosti (A/d )
 • rozvoj kultivovaného projevu (BI/b)
 • vytváření základů pro práci s informacemi (BII/f)
 • základní schopnost záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci (BIII/g)
 • rozvoj kooperativních dovedností (C/f)
 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností (D/e)
 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit (E/d)

Očekávané výstupy:

 • zvládnout sebeobsluhu, základní hygienické a zdravotně preventivní návyky
 • sluchově rozlišovat začáteční a koncové písmeno, rozlišovat na slabiky
 • poznat některá písmena a čísla
 • vědomě využívat všech smyslů a všímat si nového
 • organizovat hru
 • dodržovat dohodnutá pravidla a využívat je
 • chápat základní prostorové, matematické a číselné pojmy
 • zachycovat a vyjadřovat skutečnosti ze svého okolí pomocí různých výtvarných technik, hudebních a pohybových dovedností
 • mít povědomí o významu životního prostředí

Téma TVP:

 • Moje maminka
 • Kde pracuje táta a máma
 • Moje rodina
 • Děti mají svátek
 • Den v Evropě
 • Kudy teče voda

ŠVP je ucelený program tvořený kolektivem pedagogů, pracujících na mateřské škole, schválený na pedagogické radě 30.8.2016

1.“Vítej mezi kamarády…..,Kouzlo podzimu podzimu…..“

(září-říjen)

Dílčí cíle:

 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí (A/g)
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností – vnímání a naslouchání (B I/a)
 • rozvoj smyslového vnímání, paměti a pozornosti (B II/a)
 • poznávání sebe sama (BIII/a)
 • osvojení si poznatků, seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému (C/a)
 • poznávání pravidel společného soužití (spolupracovat, spolupodílet se (D/a)
 • vytvářet pozitivní vztah k prostředí, ve kterém dítě žije (E/a)

2. „Padá na zem suché listí…. Těšíme se na Vánoce……“

(listopad – prosinec)

Dílčí cíle:

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování v oblasti hrubé a jemné motoriky (A/b)
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností – porozumění (BI/a)
 • rozvoj tvořivosti-tvořivé myšlení, řešení problémů (B II/b)
 • rozvoj schopnosti vytvářet citové vztahy, rozvíjet je a city plně prožívat (B III/d )
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním – rodina, děti, MŠ (C/e )
 • vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách (D/d )
 • vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností (E/h)

3. „ Paní zima jede…., Hrajeme si s tradicemi….“

( leden – únor )

Dílčí cíle:

 • uvědomění si vlastního těla (A/a)
 • rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních (B I/b)
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, radost z objevování (BII/c)
 • rozvoj schopnosti sebeovládání (B III/c)
 • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů k druhým lidem (C/b)
 • rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, spolupracovat, podílet se (D/b)
 • poznávání jiných kultur (E/c)

4. „Hřej sluníčko hřej…., Aprílové radování….“

( březen – duben )

Dílčí cíle:

 • osvojení si poznatků o těle, zdraví, a pohybových činnostech a jejich kvalitě (A/f)
 • rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy verbální a neverbální (BI/c)
 • posilování přirozených poznávacích citů, zvídavost, zájem, radost z objevování (BII/c)
 • rozvoj poznatků, schopností, dovedností umožňujících city, dojmy a prožitky (BIII/e)
 • vytváření prosociálních postojů, tolerance, respekt, přizpůsobivost,(C/d)
 • vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, ke kultuře a umění (D /g)
 • rozvoj úcty k životu ve všech formách (E/f)

5. Blok: „ Moje rodina….,Modrá je planeta Země…., Hurá prázdniny….“

( květen – červen)

Dílčí cíle:

 • rozvoj fyzické a psychické zdatnosti (A/d )
 • rozvoj kultivovaného projevu (BI/b)
 • vytváření základů pro práci s informacemi (BII/f)
 • základní schopnost záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci (BIII/g)
 • rozvoj kooperativních dovedností (C/f)
 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností (D/e)
 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit (E/d)
top