Stanovy Klubu

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ SYNKOVA

SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ SYNKOVA, z.s.

1. Základní ustanovení:

a) Spolek přijal název SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ SYNKOVA ( dále jen spolek ).
b) Spolek je právnickou osobou podle českého práva – IČ: 22845810
c) Sídlem spolku je mateřská škola Synkova 24, 628 00 Brno ( dále jen MŠ )
d) Spolek je dobrovolnou, nevládní, neziskovou organizací, která sdružuje rodiče, zákonné zástupce žáků MŠ a další občany, kteří mají zájem o výuku a výchovu žáků, práci a rozvoj MŠ.

2. Účel spolku:

Účelem spolku je zajištění komunikace a vzájemné spolupráce rodičů dětí navštěvujících MŠ SYNKOVA 24, 628 00 Brno se zmíněnou mateřskou školou za účelem zlepšení podmínek MŠ v oblasti materiální, zájmové a výchovné.

Další činnosti spolku:
1. Spolupráce spolku za účelem vytváření podmínek pro zlepšení činnosti MŠ v oblasti výchovné, vzdělávací a zájmové.
2. Zajištění komunikace mezi rodiči a MŠ.
3. Podpora při komunikaci MŠ s úřady.
4. Pomoc při údržbě a úpravě MŠ a zahrady.
5. Pomoc při vyhledávání sponzorů MŠ.
6. Pomoc při organizaci mimotřídních a mimoškolních akcí pro děti, případně pro rodiče a děti.

3. Členství ve spolku:

1. Členem spolku mohou být zletilé fyzické osoby i právnické osoby, které mají zájem na podpoře spolku, naplňování jeho účelu a souhlasí se stanovami.
2. Členem spolku se stává fyzická nebo právnická osoba svým podpisem na přihlašovací listině či na přihlášce.
3. Členství ve spolku zaniká:

a) Doručením písemného sdělení o vystoupení ze spolku výboru.
b) Rozhodnutím členské schůze o vyloučení člena.
c) Ukončením docházky dítěte člena spolku do MŠ ( členství lze obnovit opětovným podpisem přihlašovací listiny na následující členské schůzi ).
d) Zánikem spolku.
e) Případně z jiného zákonem daného důvodu.

4. Práva a povinnosti členů:

a) Účastnit se předmětu činnosti spolku a být o této činnosti informován.
b) Účastnit se členské schůze
c) Volit orgány spolku a být do nich volen.
d) Předkládat návrhy na zkvalitnění činnosti spolku a práce MŠ.
e) Podávat připomínky k práci spolku.
f) Být informován o finančním hospodaření spolku.

Povinnosti členů:
a) Dodržovat stanovy spolku a jednat v souladu s účelem spolku.
b) Řídit se usnesením členské schůze.
c) Platit schválený členský příspěvek.
d) Nepoškozovat dobré jméno spolku.

5. Orgány spolku:

Orgány spolku jsou:
A) Členská schůze
B) Výbor
C) Kontrolní komise

a) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Svolává ji výbor jednou za rok. Mimořádnou členskou schůzi může výbor svolat podle potřeby. Členskou schůzi svolá výbor spolku také, jestli-že o to požádá 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena pozdější lhůta. O datu konání členské schůze musí být členové informováni nejméně 7 dnů předem. Součástí informace je návrh programu schůze. Návrhy materiálů jsou zasílány elektronicky nebo předkládány v tištěné podobě v prostorách MŠ.
b) Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí výboru.
c) Členská schůze je usnášení schopná, účastní-li se jí nadpoloviční většina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, nestanoví-li tyto stanovy jinak. Každý člen má při hlasování jeden hlas, přičemž hlasy členů jsou si rovny. V případě, že členská schůze není usnášení schopná, svolá výbor ve lhůtě 15 dnů od předchozího termínu schůze se stejným programem. Náhradní zasedání schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo svoláno zasedání původní. Náhradní zasedání členské schůze je usnášení schopné a rozhoduje nadpoloviční většina zúčastněných členů.
d) Zasedání členské schůze řídí pověřený člen výboru.
e) Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s těmito stanovami, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů.
f) O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové spolku přítomní na zasedání členské schůze.
g) Do kompetence členské schůze patří:
– Schvalovat, upravovat a měnit stanovy spolku,
– Určovat hlavní směr činnosti spolku pro období do další členské schůze,
– Přijímat nové členy spolku a rozhodovat o jejich vyloučení,
– Schvalovat zprávu výboru o činnosti za uplynulé období,
– Usnášet se na základních hospodářských opatřeních,
– Schvalovat zprávu odstupujícího výboru a kontrolní komise za volební období,
– Volit členy výboru a kontrolní komise na volební období jednoho roku ( volit členy výboru a kontrolní komise lze pouze se souhlasem navrženého člena ),
– Rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
– Rozhoduje o vstupu spolku do mezinárodních organizací, koalic a kampaní.
– Usnášet se o zániku spolku a o majetkovém vypořádání.

B) Výbor:
a) Výbor je výkonným orgánem spolku. Řídí činnost v období mezi členskými schůzemi. Zastupuje spolek navenek, a to každý z členů výboru spolku samostatně na základě písemně rozdělených kompetencí.
b) výbor tvoří předseda, pokladník a jednatel, které volí členská schůze jednou za rok. Předseda svolává schůze výboru podle potřeby, nejméně však dvakrát za rok. Schůze výboru jsou volně přístupné členům spolku.
c) Do kompetence výboru patří:

– hospodařit a naplňovat cíle spolku,
– vyřizovat běžnou agendu spolku,
– zabezpečovat přípravu členské schůze,
– organizovat spolupráci při uspořádání akcí pro děti,
– navrhovat výši členských příspěvků,
– vydávat stanoviska spolku a reprezentovat spolek navenek,
– předkládat členské schůzi k rozhodnutí záležitosti překračující rámec běžné operativní správy, nebo s finančními dopady, které překračují kompetence výboru,
– předkládat členské schůzi k projednání případné náměty, připomínky či stížnosti členů spolku, společně s vlastními stanovisky nebo návrhem řešení,
– rozhodovat o přijetí a propuštění zaměstnance,
– předkládá členské schůzi ke schválení návrh rozpočtu a účetní závěrku,

d) Výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomni nejméně dva členové výboru.
e) Předseda spolku je statutárním orgánem spolku. Předseda je oprávněn jednat jménem spolku a zastupovat spolek navenek. Jménem spolku dále jednají předsedou písemně pověření členové spolku. Tyto osoby jednají jménem spolku samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem spolku mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

C) kontrolní komise

a) Kontrolní komise je tříčlenná. Revizoři ( členové kontrolní komise ) jsou voleni členskou schůzí na stejné období jako výbor spolku.
b) Do kompetence kontrolní komise patří:

– Dozor nad hospodařením spolku,
– Vypracování revizní zprávy pro ukončení školního roku.

6. Zásady hospodaření spolku:

a) Příjmy spolku tvoří dobrovolné členské příspěvky členů spolku, dary fyzických i právnických osob, sponzorské příspěvky, dotace, granty a občanské doplňkové příjmy z činností v souladu s účelem spolku.
b) Evidenci finančních prostředků vede pokladník, revizi provádí kontrolní komise spolku. Hospodaření s finančními prostředky podléhá obecně platným předpisům.
c) Výdaje budou určeny hlavně pro materiální a finanční pomoc MŠ. Výši členského příspěvku si členové spolku každoročně odsouhlasí na členské schůzi.
d) Styk s bankou zajišťují členové výboru. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou nebo fyzickou osobou na finanční zajištění svých aktivit.
e) Za hospodaření spolku odpovídá výbor. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.

7. Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku:

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

8. Závěrečná ustanovení:

a) Do svolání členské schůze a ustanovení výboru vykonává její pravomoci přípravný výbor spolu ( výbor Klubu rodičů při MŠ Synkova ).
b) Do prvního ustanovení výboru jedná jménem spolku zmocněnec přípravného výboru ( dosavadní předseda Klubu rodičů při MŠ Synkova ).
c) Tyto stanovy nabývají účinnosti schválením členskou schůzí ze dne 10.6.2015

top