Školní řád

Novinka platná od 1.9.2017:

Pro rodiče předškoláků:

  • povinná předškolní docházka od 8.00 do 12.00
  • předškoláci neplatí školné, ani děti s OŠD,
  • max. 2 dny omluva telefonicky
  • po 3 dnech omluva písemná
  • omluvenku doručit na adresu školy:
  • 1. osobně
  • 2. info@mssynkova.cz, do předmětu napsat “Omluvenka“

Mateřská škola,Brno, Synkova 24, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD

Vypracovala: Věra Tihlaříková
Schválila: Věra Tihlaříková, ředitelka školy
Účinnost ode dne: 1.9.2014
Změny jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Aktualizováno k 1.9.2016

Ředitelka Mateřské školy, Brno, Synkova 24, příspěvková organizace v souladu s § 30odst. 3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (dále jen Školský zákon) zadává tento školní řád, podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení pedagogickými pracovníky školy, podle konkrétních podmínek.

Provoz a vnitřní režim mateřské školy

1.Podmínky a organizace vzdělávání v mateřské škole

Mateřská škola je trojtřídní a je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pro děti od 6.30 do 16.30 hodin.
Školní rok začíná 1. 9.2016 a končí 31 .8. 2017.
Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících a do třídy lze zařadit děti různých věkových skupin, třídy jsou smíšené, třída se naplňuje do počtu 28 dětí. Od 1. 9. 2015 je kapacita školy navýšena na 84 dětí celkem a výjimka je udělena do 31.8.2018.

2. Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy

Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka školy po projednání se zřizovatelem, zároveň projedná s řediteli jiných mateřských škol dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní, popřípadě informuje o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v souladu se zvláštním právním předpisem v době omezení nebo přerušení provozu.

Provoz mateřské školy lze za závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem může ředitelka školy omezit, přerušit nebo uzavřít i v jiném období než stanoveném v odstavci 1.
Za závažné důvody se považují organizační (např. pokud docházka dětí na celé MŠ klesne pod 15 dětí), či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informace o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

3. Vnitřní denní a organizační režim při vzdělávání dětí

Předškolní výchova probíhá podle stanoveného školního vzdělávacího programu v následujícím základním režimu:

6.30 – 7.15 scházení a volné hry všech časně přicházejících dětí ve třídě Motýlků
7.00 – odchází děti do třídy Sluníček
7.15 – odchází děti do třídy Dráčků
Po celou dobu pobytu v MŠ – hry, činnosti a aktivity řízené i spontánní, hygiena
8.45 – svačina Dráčci a Sluníčka,
9.00 – svačina Motýlci
9.00 – 9.30 činnosti a aktivity řízené učitelkou, zaměřené na výchovu a vzdělávání podle RVP
9.15 – 9.45 činnosti a aktivity řízené učitelkou, zaměřené na výchovu a vzdělávání podle RVP
9.30 – 11.30 osobní hygiena, příprava na pobyt venku, při kterém probíhají činnosti a aktivity s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s okolním světem, s přírodními jevy – Dráčci a Sluníčka
9.45 – 11.45 osobní hygiena, příprava na pobyt venku, při kterém probíhají činnosti a aktivity s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s okolním světem, s přírodními jevy – Motýlci
11.45 – oběd – Dráčci a Sluníčka
12.00 – oběd – Motýlci
12.15 – 14.15 osobní hygiena, odpočinek a spánek, náhradní aktivity pro děti s nižší potřebou spánku – Dráčci a Sluníčka
12.30 – 14.30 osobní hygiena, odpočinek a spánek, náhradní aktivity pro děti s nižší potřebou spánku – Motýlci
14.45 – svačina Dráčci a Sluníčka
15.00 – svačina Motýlci
15.15 – 15.30 – ukončení provozu třídy Motýlků – přechod do Třídy Dráčků
16.00 – ukončení provozu třídy Sluníček – přechod do třídy Dráčků
15.00 – 16.30 – volné činnosti zaměřené především na hry, zájmové a pohybové činnosti, doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci.

Stanovený režim dne je podrobněji rozpracován pro každou třídu, může být pružně přizpůsobován aktuálním potřebám dětí, v případě, že změna vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, divadelních představení, a podobných akcí.

4. Režimové požadavky

a) Příchod dětí – je dán provozem školy od 6.30 – 8.10 a dle potřeb zákonných zástupců po dohodě s učitelkou individuálně. (Návštěva u lékaře, aj…). Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně předat učitelce. Při nástupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.
b) Spontánní hry – od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají celý den a prolínají se s činnostmi řízenými. S ohledem na individuální potřeby dětí.
c) Didakticky cílené činnosti – činnosti řízené pedagogem, probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelky s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí.
d) Pohybové aktivity – zdravotně zaměřené cviky (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechové, relaxační a pohybové hry).
e) Pobyt venku – minimálně 2. hod. denně (dle počasí), odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů, v letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce na školní zahradu. Pobyt venku se neuskutečňuje při teplotě pod -10°C, při silném větru, dešti a při inverzích. Při velkém slunečním žáru je pobyt venku maximálně do 11.00 hod. Odpolední pobyt na školní zahradě až po 15.00 hodině.
f) Odpočinek, spánek – vychází z individuálních potřeb dětí po obědě cca 30min. odpočívají všechny děti při čtení nebo poslechu pohádky, poté děti s nižší potřebou spánku postupně vstávají, učitelky nabízejí (klidné) hry a aktivity.
g) Zdravé dítě v MŠ – do mateřské školy patří pouze děti zcela zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, pokud zjistí při předávání u dítěte známky nachlazení či jiných infekčních onemocnění dítě nepřijmout. Rodiče jsou povinni, vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění tuto skutečnost neprodleně škole ohlásit, po vyléčení infekčního onemocnění, dítě do MŠ přijmeme pouze na základě potvrzení lékařem, které nám zaručí jeho plné zdraví. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ, je zákonný zástupce telefonicky informován a vyzván k zajištění další zdravotní péče. Učitelky nemohou dětem podávat žádné léky. Výjimka povolena pouze potvrzením od lékaře, jedná-li se o alergii, nebo léky užívané pravidelně.
h) Oznámení změn – zákonný zástupce je povinen nahlásit změny v osobních datech, změny telefonického spojení, zdravotní pojišťovny nebo místa trvalého pobytu. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a rodiče souhlas potvrdí svým podpisem na daném formuláři.

5. Spolupráce s rodiči

Mateřská škola spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnost ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného působení rodiny a mateřské školy. Rodič má právo být informován o prospívání svého dítěte a o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. K tomu jsou určeny hovorové hodiny, které mohou rodiče využít ve třídě Motýlků – každé první pondělí v měsíci od 16.30 do 17.30, ve třídě Sluníček – každý první čtvrtek v měsíci od 16.00 do 17.00, ve třídě Dráčků – každou první středu v měsíci od 15.30 do 16.30. Tyto hovorové hodiny si zajistěte domluvou s třídními učitelkami ještě před termínem hovorových hodin z organizačních důvodů. Schůzku s učitelkami si můžete domluvit i mimo vyhrazené termíny pokud se jedná o problém, který je nutné řešit neodkladně. Mateřská škola organizuje společná setkání rodičů a dětí při různých příležitostech, mají možnost se podílet na dění mateřské školy, účastnit se různých akcí, mají právo být dostatečně informováni o všem co se v MŠ děje. Na škole pracuje Klub rodičů, zájemci z řad rodičů se mohou zapojit do jeho činnosti.

Stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy podávají zákonní zástupci dětí ředitelce, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům. Učitelky odpovídají za děti od doby, kde je převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se rodiče nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři vedení MŠ – písemný souhlas rodičů=Zmocnění, který obdrží na požádání u třídní učitelky.

Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou.

DOPORUČUJEME RODIČŮM PRAVIDELNĚ SLEDOVAT NÁSTĚNKY!

 

6.Přijímací řízení

(podle zákona č.561/2004, školský zákon § 34)

– ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem stanoví místo, dobu a termín pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. O termínech zápisu jsou zákonní zástupci informováni formou nástěnek, web. stránkách školy, vyvěšením letáků na budově školy. Zápis probíhá elektronicky a veškeré informace o zápisu jsou uveřejněny v MŠ, na www stránkách a stránkách Magistrátu m. Brna

– k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

– při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním předpisem § 50 zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

– mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo pravidelnému očkování

– o přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě registrující lékaře pro děti a dorost, viz. školský zákon, kap. 8 – vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

– děti mohou být do mateřské školy přijímány k předškolnímu vzdělání i v průběhu školního roku – nesmí však být překročena kapacita školy

– při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonnými zástupci dny docházky dítěte do MŠ a délku pobytu v těchto dnech.

kritéria pro přijímání předškolních dětí – věk dítěte, trvalé bydliště v Líšni, sourozenec v MŠ.

7. Platby v mateřské škole

Ředitelka MŠ stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání na období školního roku a zveřejní ji na přístupném místě ve škole (web stránky školy), nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu roku oznámí ředitelka školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.

8. Úplata za předškolní vzdělávání: platnost od 1. 9. 2016 do 30. 8. 2017

Podle zákona č.561/2004Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č.14/2005Sb., ve znění vyhlášky 43/2006Sb., o předškolním vzdělávání je stanoveno: Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti kterým je od 1. 9. šest a více let, mají předškolní vzdělání bezúplatné (školský zákon, §123 odst. 2).
Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 550,- Kč měsíčně (vyhláška č. 14, §6, odst. 2).
O osvobození od úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, §164, odst. a).

O snížení úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 14, odst. b).

9. Způsob platby

Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši. Pro případy dětí v celodenním provozu, jimž je docházka do mateřské školy omezena nejvýše na 4 hodiny denně z důvodu pobíhání:
a) rodičovského příspěvku rodičem dítěte, nebo
b) příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem nebo prarodičem dítěte, popřípadě jinou osobou, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, se souladem s odstavcem 1 zvlášť stanoví výše úplaty odpovídající 2/3 výše úplaty stanovené pro celodenní provoz – v naší MŠ : 370,- ( v letošním školním roce žádné děti přijaty nebyly)

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle §3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitelka mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle §3 odst. 1, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.

Úplata za příslušných kalendářní měsíc je splatná do desátého dne následujícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka MŠ nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou osobou uvedenou v odstavci 5 ředitelce mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v odstavci 5, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitelky mateřské školy o této žádosti nabude právní moci.

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské škole jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte (zákon 561/2004Sb., školský zákon §35, odst. 1 d).

Všechny platby probíhají u vedoucí ŠK paní Grycové: – bezhotovostně
– hotově
(platbu školného lze rozdělit do 2 splátek: září -prosinec = 2 200.- Kč
leden – červen = 3 300.- Kč

Z bezpečnostních a organizačních důvodů jsou stanoveny konkrétní dny pro příjem hotovosti od rodičů. V jiné dny lze hotovostní platby provádět pouze vyjímečně .

– svačiny se podávají 2x denně ráno v 8.45 ( v jedné třídě 9.00), odpoledne ve 14.45 (v jedné třídě 15.00) – kuchařky připraví dostatečné množství pití a potravin, děti se obsluhují samy – po svačině si odnáší nádobí na místo k tomu určené
– obědy se vydávají v 11.45, v jedné třídě v 12.00.
– polévku z počátku nalévají kuchařky, později zkouší děti samostatně. Hlavní jídlo chystají kuchařky na talíře a děti si pro ně chodí – mají možnost určit si velikost porce
– předškolní děti jí příborem, mladší děti lžící (postupem času zkouší příbor), záleží na individualitě a schopnostech dítěte
– po obědě si děti samy uklízí nádobí, všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, mladším dětem dle potřeby pomáhají
– děti nekrmíme, pouze vyzveme k ochutnání, motivujeme k jídlu
– výdej stravy pro chybějící děti (z důvodu nemoci, aj.) probíhá před obědem
Obědy z důvodu nemoci si rodiče mohou vyzvednout do čistých jídlonosičů
V době od 11.15 do 11.30
– viz organizace provozu stravování
– pitný režim: děti mají po celý den k dispozici v každé třídě tekutiny v konvici (vodu, čaj)dle vlastní volby si samy mohou nalévat. Každé dítě má svůj hrníček, podepsaný nebo řádně označený samolepící značkou.

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8.00 hod. u učitelky, ze stravování den předem a to telefonicky nebo osobně viz. Organizace školního stravování. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky (544 210 126, 737 604 999) nebo zápisem do sešitu v šatně příslušné třídy. Pouze po víkendu (v pondělí) lze odhlásit dítě formou SMS na telefonním čísle 737 604 999.

10. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

1) základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program
– mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“), podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku
– podílí se na jeho zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji
– podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte
– podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte
– vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
– napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělání
– poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
– vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí
Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných na mateřské škole
Při plnění základních cílů a školního vzdělávacího programu MŠ postupuje v souladu se zásadami uvedenými v odst. 2 Školského zákona a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanovením vyhlášky č. 14/2005Sb. O předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“)

2) základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

Každé přijaté dítě má právo:
– na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující rozvoj jeho schopností a rozvoj osobnosti
– na zajištění činnosti a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně
– aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)
– být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)
– na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku, atd.).
– být respektováno jako jedinec s možností rozvoje,
– být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život

3) základní povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

– dodržovat společenské návyky (pozdravit, poděkovat, požádat o pomoc pokud ji
potřebují
– dodržovat společenská pravidla dohodnutá ve třídě,

4) základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dítěte:

Rodiče dětí popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo:

– na vzdělávání a služby dle školského zákona
– na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
– po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě
– konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy (hovorové hodiny pro rodiče)
– přispívat svými nápady a náměty k obohacování výchovného programu školy
– zapojit se do práce, předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí
– projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy (týkající se výchovné práce)
– požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ

5) základní povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dítěte

– zajistit řádnou docházku dítěte do MŠ
– předat osobně dítě učitelce do třídy
– včas nahlásit nepřítomnost dítěte
– vyzvedávat dítě z MŠ osobně, nebo ustanovit pověřené osoby na základě
“ písemného souhlasu rodičů“ pro vyzvedávání
– během pobytu ve škole nebudou dětem podávány žádné léky
– informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích
mající vliv na průběh vzdělávání
– dokladovat důvody nepřítomnosti dítěte – telefonicky, nebo písemně,
bude-li nepřítomnost dítěte delší než 3 dny
– dodržovat v daných termínech platby školného a stravného
– dodržovat stanovenou organizaci provozu v MŠ
– vstupovat do MŠ pomocí čipu a nevpouštět do budovy cizí a neznámé osoby
– řídit se školním řádem mateřské školy, předpisy a pokyny školy k ochraně
zdraví a bezpečnosti

11. Upřesnění podmínek pro ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

– ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání:
Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než tři týdny a nebylo zákonným zástupcem řádně omluveno podle stanovených pravidel
– ukončení vzdělání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců
V případě, že zákonný zástupce dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušuje pravidla školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy
– o ukončení vzdělání ve zkušební době
Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláním, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte
– ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo stravování
V případě, že zákonný zástupce opakovaně nedodržuje podmínky stanovené pro úhradu úplaty za školní stravování (úplaty za vzdělávání), může ředitelka školy rozhodnout o ukončení vzdělávání v MŠ z důvodu nehrazení stanovené úplaty

12. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku na zdravý způsob života. V rámci školního programu jsou děti proto nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamováni s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismem, kouřením, virtuální závislostí – počítači, televizí, videem, patologickým hráčstvím – gamblerstvím, vandalismem, kriminalitou a jinými formami násilného chování, jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci monitorování vztahů mezi dětmi ve třídě s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci a za pomoci školských poradenských zařízení.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem a pedagogickými pracovníky, pedagogy a zákonnými zástupci.

13. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při předškolním vzdělávání

Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají pedagogičtí pracovníci školy a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jim pověřené osoby

K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může na jednoho pedagogického pracovníka připadat nejvýše 20 dětí, maximálně 28 dětí, pokud to charakter pobytu dovoluje (školní zahrada). K zajištění bezpečného pobytu venku se děti dělí podle počtu rovnoměrně na jednoho pedagoga tak, aby bylo dětí ve skupině co nejméně.

Při specifických činnostech, např. sportovních nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole

14. Zásady bezpečností při práci s dětmi:

Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.
Zejména při níže uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí:
– přesuny dětí při pobytu mimo území MŠ po pozemních komunikacích
– pobyt dětí v přírodě
– rozdělávání ohně
– sportovní a pohybové činnosti
– pracovní a výtvarné činnosti

15. Zacházení s majetkem mateřské školy

Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání – po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími výchovně vzdělávacími potřebami, nepoškozovaly ostatní majetek školy, ukládaly věci a hračky na své místo a napomáhaly tak hladkému chodu při úklidu.

16. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci za dítěte povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy. Prostory školy jsou sledovány kamerovým systémem a vstup do budovy je možný s čipem. Ostatní návštěvníci školy jsou povinni zvonit na příslušný zvonek.

 

Účinnost a platnost školního řádu nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1.9.2016

*Změny a dodatky školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí
*Zaměstnavatel zajistí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu
*Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem při jejich nástupu do práce
*O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí

 

V Brně 1.9.2016
………………………….
Tihlaříková Věra
ředitelka školy

top