PLATBY V MŠ

Stravování:

 • Stravné se platí zálohově tj. vždy k 15. příslušného měsíce, v září tedy musí být do 15. 9. připsáno na účet školy spolu s úplatou za vzdělání.

 • Ke stravování je nutné dítě přihlásit nejpozději 24 hodin před započetím stravování.

 • Při onemocnění dítěte přes víkend lze využít odhlašování formou SMS na číslo 737 604 999 pouze do pondělí do 7.00. Pokud nestihnete odhlásit dítě 24 hodin předem, máte právo vyzvednout v první den nepřítomnosti dítěte jeho stravu a to od 11:25 hod do 11:40 hod u vchodu do kuchyně školy.

 • Dítě přihlašujte a odhlašujte SMS na čísle: 737 604 999. Pokud dítě ze stravování neodhlásíte, bude stále vedeno jako strávník a stravné Vám bude účtováno i za dny jeho nepřítomnosti v mateřské škole, a to dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. (cena nejen ve výši finančního normativu, ale v celkové výši, to je včetně režijních nákladů na stravu, hrazených zřizovatelem. V tomto případě je stanovena cena stravy ve výši plné ceny: děti 3-6 let = 85,- Kč, děti 7 - 10 let = 89,- Kč).

 • Výše stravného pro děti 3-6 leté činí 36,- Kč denně. Slevy na stravné se neposkytují. Stravné se hradí pouze bezhotovostním převodem. Vyúčtování stravného se provádí 2x ročně a přeplatky jsou vypláceny na účet, ze kterého byla platba přijata. Veškeré změny ve stravování je nutno dohodnout na počátku školního roku nebo v dalších termínech před nástupem dítěte do mateřské školy osobně s ředitelem školy s vedoucí školní kuchyně. O nutnosti dietního stravování nebo alergie je třeba doložit lékařskou zprávou.

 • Dle Vyhlášky MŠMT ČR č. 107/05 Sb. o školním stravování (8. 3. 2005) § 4 a § 5, je zohledněn věk strávníků. Dítě, které dosáhne ve školním roce 7 let věku (včetně prázdninových měsíců), je zařazeno do věkové skupiny 7 - 10 let. Z toho důvodu dostává po celý školní rok normou určenou větší porci stravy a i finanční normativ stravy je vyšší. Výše celodenního stravného pro 7 leté děti je stanovena na 40,- Kč.

Úplata za vzdělávání:

Úplata za vzdělávání je stanovena ve školním roce 2020/2021 na 605,- Kč měsíčně. Tato částka je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce na společný účet se stravným, v září tedy musí být do 15. 9. připsáno na účet školy spolu se stravným.

 • Výše částky je stanovena tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce. Základní částka je stanovena pro všechny děti ve stejné výši.
 • V době hlavních školních prázdnin (červenec - srpen), kdy bude mateřská škola zajišťovat prázdninový provoz, bude rodičům stanovena částka na základě písemné přihlášky k prázdninové docházce dítěte . Tato částka je splatná do 15. června příslušného roku.
 • Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

 • Platby školného i stravného je možno provádět pouze bezhotovostním platebním stykem na běžný účet mateřské školy 49037621/0100. Platbu školného lze rozdělit do 2 splátek: září - prosinec = 2 200 Kč a leden - červen = 3 300 Kč.

 • Pro školní rok 2020/2021 je stanovena výše úplaty za vzdělávání na 605,-.