PLATBY V MŠ

Stravování:

  • Stravné se platí zálohově tj. vždy k 15. příslušného měsíce, v září tedy musí být do 15. 9. připsáno na účet školy spolu s úplatou za vzdělání.

  • Ke stravování je nutné dítě přihlásit nejpozději 24 hodin před započetím stravování.

  • Odhlašování stravy probíhá omluvenkou v aplikaci LYFLE, důležitý je čas zadání omluvenky – den předem do 13.00, v pondělí do 7.00. První den nepřítomnosti dítěte je možné vyzvednout si oběd v čase 11.25 – 11.35 ve školní kuchyni. Oběd je určen k okamžité spotřebě a je vydán do přineseného jídlonosiče. Oběd nelze vydat do skleněných nádob.

  • Výše stravného pro děti 3-6 leté činí 50,- Kč denně. Slevy na stravné se neposkytují. Stravné se hradí pouze bezhotovostním převodem. Vyúčtování stravného se provádí 2x ročně a přeplatky jsou vypláceny na účet, ze kterého byla platba přijata. Veškeré změny ve stravování je nutno dohodnout na počátku školního roku nebo v dalších termínech před nástupem dítěte do mateřské školy osobně s ředitelem školy s vedoucí školní kuchyně. O nutnosti dietního stravování nebo alergie je třeba doložit lékařskou zprávou.

  • Dle Vyhlášky MŠMT ČR č. 107/05 Sb. o školním stravování (8. 3. 2005) § 4 a § 5, je zohledněn věk strávníků. Dítě, které dosáhne ve školním roce 7 let věku (včetně prázdninových měsíců), je zařazeno do věkové skupiny 7 - 10 let. Z toho důvodu dostává po celý školní rok normou určenou větší porci stravy a i finanční normativ stravy je vyšší. Výše celodenního stravného pro 7 leté děti je stanovena na 54,- Kč.

Úplata za vzdělávání:

Úplata za vzdělávání je stanovena ve školním roce 2022/2023 na 760 Kč měsíčně. Tato částka je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce na společný účet se stravným, v září tedy musí být do 15. 9. připsáno na účet školy spolu se stravným.

  • Výše částky je stanovena tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce. Základní částka je stanovena pro všechny děti ve stejné výši.
  • V době hlavních školních prázdnin (červenec - srpen), kdy bude mateřská škola zajišťovat prázdninový provoz, bude rodičům stanovena částka na základě písemné přihlášky k prázdninové docházce dítěte . Tato částka je splatná do 15. června příslušného roku.
  • Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Číslo účtu pro platby stravného a úplaty za vzdělávání je 490 37 621 / 0100.