PROJEKTY

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Reg. č. projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti, kvality a inkluzivity předškolního vzdělání ve městě Brně a zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání.

Ekoškola v naší MŠ

Naše mateřská škola je zapojena do Mezinárodního programu Ekoškola pro mateřské školy, ve kterém se děti, učitelé a rodiče stávají partnery. Společně bychom chtěli udělat ze školky a jejího okolí ještě příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu.

Děti se v tomto programu, který je celorepublikově koordinován vzdělávacím centrem Tereza, učí samostatně rozhodovat, promýšlet své činy a přebírat zodpovědnost.

Technické školky

Projekt vznikl ve spolupráci s VUT. Na výběr je dvanáct témat, které si mohou děti a učitelky vybrat libovolně. Od stavby domu - základy, stěny, okna, střecha, ... až po balóny a letadla. Vše je zdokumentováno, udělané výkresy, návrhy. 

Bezpečná cesta do škol

Do projektu "Bezpečná cesta do škol" jsme se zapojili spolu s dalšími Líšeňskými školami. Děti malovaly obrázky a plánky k dopravní situaci, které doplnili rodiče - co by se mělo změnit na cestách v Líšni: navrhované chodníky, retardéry, snížení rychlosti, značka "pozor děti" atd.

Rodiče vítáni

Rodiče vítáni je projekt certifikace škol otevřených rodičům. Naše škola získala certifikaci v lednu 2019 na základě splněných kritérií vstřícné komunikace a spolupráce s rodiči. 

Podpora Mateřské školy Synkova 24 formou projektu Šablony II.

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012484

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí.

Realizace 1. 5. 2019 - 30. 4. 2021.

Projekt je realizovaný na základě Výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP.