STRAVOVÁNÍ

Stravování:

  • Stravné se platí zálohově tj. vždy k 15. příslušného měsíce, v září tedy musí být do 15. 9. připsáno na účet školy spolu s úplatou za vzdělání.

  • Ke stravování je nutné dítě přihlásit nejpozději 24 hodin před započetím stravování.

  • Při onemocnění dítěte přes víkend lze využít odhlašování formou SMS na číslo 737 604 999 pouze do pondělí do 7:00. Pokud nestihnete odhlásit dítě 24 hodin předem, máte právo vyzvednout v první den nepřítomnosti dítěte jeho stravu a to od 11:25 hod do 11:40 hod u vchodu do kuchyně školy.

  • Dítě ke stravování přihlašujte a odhlašujte pouze formou SMS na číslo 737 604 999 a to do 13 hodin předešlého pracovního dne. Na pozdější zprávu nebude brán zřetel. Pokud dítě ze stravování neodhlásíte, bude stále vedeno jako strávník a stravné Vám bude účtováno i za dny jeho nepřítomnosti v mateřské škole.

  • Výše stravného pro děti 3-6 leté činí 50 Kč denně. Slevy na stravné se neposkytují. Stravné se hradí pouze bezhotovostním převodem. Vyúčtování stravného se provádí 2x ročně a přeplatky jsou vypláceny na účet, ze kterého byla platba přijata. Veškeré změny ve stravování je nutno dohodnout na počátku školního roku nebo v dalších termínech před nástupem dítěte do mateřské školy osobně s ředitelem školy s vedoucí školní kuchyně. O nutnosti dietního stravování nebo alergie je třeba doložit lékařskou zprávou.

  • Dle Vyhlášky MŠMT ČR č. 107/05 Sb. o školním stravování (8. 3. 2005) § 4 a § 5, je zohledněn věk strávníků. Dítě, které dosáhne ve školním roce 7 let věku (včetně prázdninových měsíců), je zařazeno do věkové skupiny 7-10 let. Z toho důvodu dostává po celý školní rok normou určenou větší porci stravy a finanční normativ stravy je vyšší. Výše celodenního stravného pro 7leté děti je stanovena na 54 Kč.

  • Platby školného i stravného je možno provádět pouze bezhotovostním platebním stykem na běžný účet mateřské školy 49037621/0100