ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

V mateřské pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem 
"Jsme rádi na světě", který je vypracován v souladu s platným Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Hlavní cíle:

Pozitivně podporovat rozvoj osobnosti dítěte a podílet se na jeho zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, podle motta: "Každé dítě může být úspěšné". Vytvářet dobré předpoklady pro pokračování dalšího sebevzdělávání pedagogických pracovníků.

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vychází z konkrétních podmínek a možností školy, potřeb dětí a požadavků rodičů. Je zaměřen na všestranný rozvoj dítěte, jeho učení a poznávání života prostřednictvím změn v přírodě během roku. Osvojením si základních hodnot, na nichž je založena naše společnost, je to návrat k národním tradicím a utvoření kladného vztahu k vlasti. Vychováváme a vedeme děti k samostatnosti. Pod vedením lidí, kteří mají osobnostní i profesionální předpoklady, chceme umožnit dětem prožít aktivní a radostné dětství, tím že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí ve společnosti kamarádů, dospělých a které bude přizpůsobeno jeho potřebám. Veškeré aktivity obsahují prvky hry, tvořivosti, podněcují zájem dětí poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti, přispívají k rozvoji schopnosti dítěte porozumět sobě i okolnímu světu, který ho obklopuje. Dalším cílem výchovně vzdělávací práce je připravit děti na vstup do základní školy, tak aby  dítě bylo samostatné, zvídavé, schopné komunikovat s pedagogy, s kamarády, s dostatečnou slovní zásobou, schopné spolupracovat. Dalším záměrem Školního vzdělávacího programu je zaměřením na zvýšenou pohybovou aktivitu, relaxační cvičení, sportovní a pohybové činnosti. Pohyb je základní přirozenou potřebou dítěte, je spojen s vývojem tělesným, duševní i sociálním. K pohybu patří i zdravý životní styl, stravování a ekologické prostředí, ve kterém všichni žijeme. Součástí ekologického přístupu je přírodní zahrada a zapojení školy do programu "Ekoškolka" a dalších projektů.